Tìm kiếm tin tức

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

  

Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Công khai TTHC
 
Phản ánh-kiến nghị
 
Rà soát, kiểm soát Thủ tục hành chính
 
Tin tức khác
 
Tình hình giải quyết TTHCC
 
Văn bản QPPL
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Cải cách hành chính >> Tin tức khác
Hưởng ứng Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 trong cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế, huyện Quảng Điền đã tích cực tham gia dự thi.
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1159/SNV-CCHC về việc hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm công tác CCHC cấp xã năm 2022  
Ngày 28/9/2022, Sở Nội vụ đã ký ban hành Công văn số 1160/SNV-CCHC về việc triển khai đánh giá, chấm điểm xếp loại công tác CCHC cấp xã năm 2022
Ngày 12 tháng 9 năm 2022, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2204/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính tại UBND các xã, phường, trị trấn. Quyết định có hiệu lực...
Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 14.685.301
Truy câp hiện tại 2.382