Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
  QUYẾT ĐỊNH  Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1.150/QĐ-UBND ngày 11 tháng 5 năm 2020 về việc ban hành kèm danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 thực hiện tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2020.
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 16/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 998/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân...
Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 991/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên...
Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND ngày 14/4/2020 về việc công bố thủ tục hành chính thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên...
Ngày 03/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 874/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trên...
Ngày 04/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 892/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa vào tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận...
UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 342/QĐ-UBND ngày 04/02/2020 về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.733.335
Truy câp hiện tại 2.769