Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2235/QĐ-UBND ngày 10/10/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2262/QĐ-UBND ngày 12/10/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 2157/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hòa giải cơ sở thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp.  
Ngày 04/9/2018, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ký quyết định số 3648/QĐ-BQP về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Quốc phòng. Quyết định này có hiệu lực thi hành...
          Ngày 17/9/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 122/2018/NĐ-CP quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1999/QĐ-UBND ngày 12/9/2018 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính trong  lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 13/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2015/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Quyết định này có hiệu lực kể từ...
Ngày 31/8/2018, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 48/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa  lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.  
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.368.201
Truy câp hiện tại 193