Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Mục tiêu chất lượng áp dụng tại UBND huyện Quảng Điền năm 2024
Ngày cập nhật 12/01/2024

Lãnh đạo và toàn thể công chức, viên chức, người lao động của UBND huyện Quảng Điền quyết tâm xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của UBND huyện để hoàn thành các mục tiêu sau:

 

1. 100% các phòng, ban trực thuộc UBND huyện, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tổng thể theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 18091:2020.

2. 100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện Quảng Điền được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện thuộc chương trình công tác năm 2024 của UBND huyện và UBND tỉnh giao.

3. 100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giao cho UBND huyện Quảng Điền được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn.

4. Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội phấn đấu 9/9 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2024 như sau:

a) Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên 9%.

b) Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 55 triệu đồng/năm.

c) Tổng vốn đầu tư xã hội tăng trên 10%.

d) Thu ngoài quốc doanh trên 23,5 tỷ đồng.

đ) Tỷ lê trường đạt chuẩn quốc gia trên 91%.

e) Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên 75%; giải quyết việc làm trên 1.500 lao động.

g) Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều) trên 0.4%.

h) Tỷ lệ hộ dân thực hiện phân loại rác tại nguồn trên 95%.

i) Có thêm 02 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao (xã Quảng Công, Quảng Vinh).

5. Phấn đấu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được niêm yết công khai; 100% hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xử lý theo đúng quy trình ISO, đảm bảo 95% TTHC được giải quyết đúng hạn, đảm bảo 90% tổ chức, công dân hài lòng khi giải quyết TTHC.

6. Phấn đấu 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Phấn đấu có 50% TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công huyện.

7. 100% cơ quan trực thuộc UBND huyện, UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện giải quyết công việc nội bộ cơ quan thông qua môi trường mạng.

8. Phấn đấu hoàn thành, đạt 90% chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức theo kế hoạch năm 2024.

9. Phấn đấu 100% các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch của UBND huyện, 100% cơ quan đơn vị, UBND cấp xã được xếp loại cải cách hành chính từ loại khá trở lên.

10. Phấn đấu thi đua đạt 95% tập thể lao động tiên tiến, 10 tập thể lao động xuất sắc; 95% cán bộ công chức đạt lao động tiên tiến, 50 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; Khen thưởng phấn đấu đạt: 40 tập thể và 80 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác năm. 

11. Phấn đấu giải quyết đạt trên 90% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND huyện.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.757
Truy câp hiện tại 21.820