Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng năm 2023
Ngày cập nhật 13/01/2023

(Kèm theo Quyết định số  24  /QĐ-UBND ngày 10    tháng 01 năm 2023 của UBND huyện Quảng Điền)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Nhằm thực hiện và hoàn thành tốt các Mục tiêu chất lượng đã đặt ra năm 2023 tại UBND huyện Quảng Điền.

- Phân công rõ trách nhiệm, vai trò, biện pháp kiểm soát, đánh giá, đo lường các Mục tiêu chất lượng đặt ra.

2. Yêu cầu

- Định kỳ và đột xuất các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện, thư ký ISO, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phụ trách tổng hợp báo cáo, đánh giá kết quả thực hiện MTCL.

- Ban Chỉ đạo ISO kiểm tra, giám sát kết quả đạt được của Mục tiêu chất lượng theo kế hoạch định kỳ hoặc đột xuất.

- Kịp thời theo dõi, đôn đốc thực hiện, kiểm soát, đánh giá, quản lý các rủi ro và đưa ra hành động khắc phục, phòng ngừa tại tất cả các phòng, ban chuyên môn trực thuộc UBND huyện khi Mục tiêu chất lượng không đảm bảo.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

TT

Mục tiêu chất lượng và biện pháp thực hiện MTCL

Trách nhiệm

thực hiện

Thời gian thực hiện

Trách nhiệm theo dõi MTCL

Cách thức theo dõi và kết quả

Chủ trì

Phối hợp

I.

100% các phòng, ban chuyên môn thuộc UBND huyện Quảng Điền, các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến có hiệu quả HTQLCL phù hợp Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

1

Xây dựng

MTCL, Kế hoạch thực
hiện MTCL năm 2023

 

-Ban chỉ đạo ISO huyện.

-Phòng Kinh tế và Hạ tầng

-Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và toàn thể CBCCVC

Tháng 12 năm 2022

 

- QMR;

- Thư ký ISO.

- QĐ công bố và ban hành MTCL (kèm theo MTCL và Kế hoạch thực
hiện MTCL năm 2023

2

Xây dựng Kế hoạch Đánh giá nội bộ (ĐGNB) năm 2023

 

-Ban chỉ đạo ISO huyện.

-Phòng Kinh tế và Hạ tầng

-Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và toàn thể CBCCVC

Tháng 3 năm 2023

- QMR;

- Thư ký ISO

Kế hoạch ĐGNB

3

Xây dựng chương trình ĐGNB và triển khai ĐGNB

-Ban chỉ đạo ISO huyện.

-Phòng Kinh tế và Hạ tầng

-Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và toàn thể CBCCVC

Trước ngày 30 tháng 8 hàng năm

(Tùy từng đơn vị, đảm bảo tần suất ĐGNB tối thiểu 01 lần/năm)

- QMR;

- Thư ký ISO

- Chương trình ĐGNB;

- Lưu Hồ sơ ĐGNB (Kế hoach, chương trình ĐGNB, Quyết định thành lập Đoàn ĐGNB, phiếu ghi chép, Báo cáo tổng hợp ĐGNB);

- Hồ sơ kiểm soát sự không phù hợp và hành động khắc phục (phiếu yêu cầu hành động khắc phục/cải tiến – nếu có; sổ theo dõi hành động khắc phục/cải tiến)…

4

Xem xét của lãnh đạo

-Ban chỉ đạo ISO huyện.

-Phòng Kinh tế và Hạ tầng

-Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và toàn thể CBCCVC

Định kỳ 6 tháng/lần hoặc đột xuất/sau hoạt động ĐGNB

Lồng ghép vào các cuộc họp giao ban tháng/quý

 

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Kế hoạch xem xét của lãnh đạo;

- Biên bản họp xem xét của lãnh đạo.

5

Duy trì và cải tiến HTQLCL

-Ban chỉ đạo ISO huyện.

-Phòng Kinh tế và Hạ tầng

-Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và toàn thể CBCCVC

Hằng năm

- QMR;

- Thư ký ISO.

Hồ sơ duy trì và cải tiến HTQLCL

(Kế hoạch ISO hằng năm, MTCL, Kế hoạch MTCL, Hồ sơ ĐGNB, Hồ sơ hành động khắc phục/cải tiến

6

Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng, 12 tháng

-Ban chỉ đạo ISO huyện.

-Phòng Kinh tế và Hạ tầng

-Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và toàn thể CBCCVC

Trước 15/6 và trước 30/11 hằng năm

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Báo cáo kết quả thực hiện MTCL 6 tháng;

- Báo cáo kết quả thực hiện MTCL năm 2023

            

7

Cập nhật, rà soát các thay đổi của văn bản quy phạm pháp luật đến hoạt động xử lý công việc để sửa đổi
hoặc ban hành mới các quy trình cho phù hợp.

 

-Các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện và toàn thể CBCCVC

-Ban chỉ đạo ISO huyện.

-Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Thường xuyên

- QMR;

- Thư ký ISO.

- Quyết định ban hành các quy trình có thay đổi, bổ sung (nếu có);

- Quyết định ban hành quy trình giải quyết TTHC bổ sung theo TCVN ISO 9001:2015 (nếu có);

- Quyết định công bố lại HTQLCL

(khi có sự thay đổi phạm vi áp dung, …nếu có)

II.

100% các chương trình, đề án, nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện được theo dõi và đôn đốc thực hiện; phấn đấu hoàn thành 100% các nhiệm vụ trọng tâm của UBND huyện thuộc chương trình công tác năm 2023 của UBND huyện và UBND tỉnh giao

1

Xây dựng Kế hoạch các chương trình, đề án, nhiệm vụ của UBND huyện năm 2023

Các đơn vị, phòng ban phụ trách

Các đơn vị, phòng ban phối hợp

Tháng 12 năm 2022 – Tháng 01 năm 2023

Thủ trưởng các cơ quan

Kế hoạch các chương trình, đề án, nhiệm vụ

2

Xây dựng Chương trình công tác tháng, Báo
cáo kết quả thực hiện Chương trình công tác
tháng liền trước

Các đơn vị, phòng ban phụ trách

Các đơn vị, phòng ban phối hợp

Định kỳ hàng tháng

Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Thủ trưởng các cơ quan

- Báo cáo kết quả chương trình công tác tháng;

- Công văn xây dựng chương trình công tác tháng.

3

Báo cáo kết quả thực hiện

Các đơn vị, phòng ban phụ trách

Các đơn vị, phòng ban phối hợp

Định kỳ hàng tháng

Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Thủ trưởng các cơ quan

- Báo cáo kết quả

III.

100% ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh giao cho UBND huyện  được theo dõi, đôn đốc thực hiện, phấn đấu 100% ý kiến chỉ đạo hoàn thành đúng hạn

1

- Theo dõi trên phần mềm hệ thống điều hành; 

- Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện

-Văn phòng HĐND và UBND huyện.

-Công chức phục trách theo dõi.

-Các đơn vị phòng ban thuộc UBND huyện.

-CBCCVC được phân công thực hiện

Thường xuyên;

 

Thủ trưởng các cơ quan

- Sổ công văn đi;

- Kết quả xử lý đúng hạn trên phần mềm hệ thống.

2

Báo cáo thống kê tỷ lệ hoàn thành đúng hạn/trễ hạn…

Văn phòng HĐND và UBND huyện

-Các đơn vị phòng ban thuộc UBND huyện.

-CBCCVC được phân công thực hiện

Định kỳ/

Thường xuyên

Thủ trưởng các cơ quan

Báo cáo thông kê

IV

Mục tiêu liên quan các chỉ tiêu kinh tế-xã hội: Phấn đấu 9/9 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2022

1

Xây dựng kế hoạch và các văn bản chỉ đạo liên quan; tổ chức triển khai kế hoạch phát triển KT-XH đến các ngành cấp huyện; UBND các xã, thj trấn

Phòng Tài chính –Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn.

UBND các xã, thị trấn

Tháng 12 năm 2022 – Tháng 01 năm 2023

Văn phòng HĐND và UBND huyện

-Ban hành đầy đủ các văn bản triển khai nhiệm vụ phát triển KT-XH.

-Tổ chức hội nghị.

2

Phân công nhiệm vụ đề ra lộ trình cụ thể để thực hiện các kế hoạch, chương trình công tác, phấn đấu thực hiện hoàn thành

Phòng Tài chính –Kế hoạch; Văn phòng HĐND và UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn.

UBND các xã, thị trấn

– Tháng 01 năm 2023

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Quyết định phân công nghiệm vụ.

Tổ chức thực hiện chương trình công tác của UBND huyện

3

Báo cáo các kết quả chỉ tiêu kinh tế -xã hội năm 2023

Phòng Tài chính – Kế hoạch

Các cơ quan chuyên môn.

UBND các xã, thị trấn

Tháng 12 năm 2023

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Báo cáo KT-XH

V

Phấn đấu 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện được niêm yết công khai; 100% hồ sơ thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông được xử lý theo đúng quy trình ISO, đảm bảo 100% TTHC được giải quyết đúng hạn, đảm bảo 90% tổ chức, công dân hài lòng khi giải quyết TTHC

1

Niêm yết Danh mục TTHC tại trụ sở Trung tâm hành chính công huyện và công khai trên Trang thông tin điện tử huyện

Trung tâm hành chính công huyện

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Danh mục TTHC được niêm yết tại trụ sở HCC

- Công bố danh mục TTHC trên trang thông tin điện tử.

2

Thường xuyên rà soát và cập nhật ban hành các quy trình giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện…

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

 

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Quyết định ban hành các quy trình giải quyết TTHC (kèm quy trình TTHC),nếu có sự thay đổi, bổ sung (VBQPPL, TTHC)

3

- Theo dõi trên phần mềm xử lý Dịch vụ công trực tuyến;

- Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

Văn phòng

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo thống kê tỷ lệ giải quyết TTHC.

4

Thực hiện việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC

Trung tâm hành chính công huyện.

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

Thường xuyên theo dõi;

Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Phiểu khảo sát;

- Phỏng vấn tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC;

- Báo cáo thống kê theo dõi sự hài lòng của tổ chức/công dân.

VI

Phấn đấu 100% TTHC được đưa vào tiếp nhận và giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông (trừ các TTHC đặc thù). Phấn đấu có 50% TTHC được tiếp nhận và giải quyết theo phương châm “4 tại chỗ” được tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công cấp huyện

1

Niêm yết Danh mục TTHC tại trụ sở Trung tâm hành chính công huyện.

và công khai trên Trang thông tin điện tử huyện

Trung tâm hành chính công huyện

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Danh mục TTHC được niêm yết tại trụ sở HCC

- Công bố danh mục TTHC trên trang thông tin điện tử.

2

Thường xuyên rà soát và cập nhật ban hành các quy trình giải quyết TTHC, công khai trên trang thông tin điện tử của UBND huyện

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

 

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Quyết định ban hành các quy trình giải quyết TTHC

3

- Theo dõi trên phần mềm xử lý Dịch vụ công trực tuyến;

- Định kỳ thống kế báo cáo kết quả thực hiện giải quyết TTHC

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

Văn phòng

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo thống kê giải quyết TTHC.

4

Thực hiện việc khảo sát đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC

Trung tâm hành chính công huyện.

Các phòng chuyên môn.

Cán bộ công chức viên chức phụ trách

- Thường xuyên theo dõi;

- Báo cáo định kỳ hàng quý.

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

- Phiểu khảo sát;

- Phỏng vấn tổ chức/công dân khi giải quyết TTHC;

- Báo cáo thống kê theo dõi sự hài lòng của tổ chức/công dân.

VII

100% cơ quan trực thuộc UBND huyện, UBND các xã thị trấn trên địa bàn huyện giải quyết công việc nội bộ cơ quan thông qua môi trường mạng

1

Tất cả các văn bản do UBND huyện; các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, thị trấn  đều được phát hành trên phần mềm quản lý văn bản và điều hành của UBND huyện

Các cơ quan chuyên môn; đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện

Các đơn vị liên quan

Thường xuyên theo dõi

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Thống kê văn bản được ký số

VIII

Phấn đấu hoàn thành, đạt 90% chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức viên chức theo kế hoạch năm 2023

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức, viên chức năm 2023

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Kế hoạch ban hành

2

Báo cáo kết quả đào tạo, bồi dưỡng  năm 2023

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Tháng 12

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Kết quả báo cáo

IX

Phấn đấu 100% các cơ quan chuyên môn cấp huyện, UBND các xã thực hiện chuyển đổi số theo kế hoạch của UBND tỉnh, 100% cơ quan đơn vị, UBND cấp xã được xếp loại cải cách hành chính từ loại khá trở lên

1

Kế hoạch chuyển đổi số; Kế hoạch CCHC năm 2023

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Kế hoạch ban hành năm 2023

2

Báo cáo kết quả  chuyển đổi số; Báo cáo CCHC năm 2023đào tạo, bồi dưỡng

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Tháng 12

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Kết quả báo cáo năm 2023

X

Phấn đấu thi đua đạt 95% tập thể lao động tiên tiến, 10 tập thể lao động xuất sắc; 95% cán bộ công chức đạt lao động tiên tiến, 50 cá nhân đạt chiến sĩ thi đua cơ sở; Khen thưởng phấn đấu đạt: 40 tập thể và 80 cá nhân có thành tích trong việc thực hiện công tác năm 2023

1

Kế hoạch thi đua khen thưởng năm 2023

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Tháng 2

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Kế hoạch thi đua khen thưởng  năm 2023

2

Báo cáo kết quả thi đua khen thưởng năm 2023

Phòng Nội vụ

Các cơ quan chuyên môn, UBND các xã, thị trấn

Tháng 12

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Kết quả báo cáo năm 2023

XI

Phấn đấu giải quyết đạt trên 85% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của UBND huyện

1

Tham mưu các văn bản chỉ đạo, trả lời các vướng mắc liên quan đến đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền

Thanh tra huyện,

Ban tiếp công dân các phòng chuyên môn liên quan

Các cơ quan đơn vị liên  quan

Thường xuyên

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo

2

Báo cáo tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo năm 2023

Thanh tra huyện,

Ban tiếp công dân các phòng chuyên môn liên quan

Các cơ quan đơn vị liên  quan

Tháng 12

- Ban chỉ đạo ISO;

- Thư ký ISO.

Báo cáo kết quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo năm 2023

 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban chỉ đạo ISO

Có trách nhiệm chỉ đạo thực hiện, đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Kế hoạch này của các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn thuộc UBND huyện Quảng Điền.

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Có trách nhiệm phối hợp theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị chuyên môn, UBND các xã, thị trấn và cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện Quảng Điền  thực hiện Kế hoạch này; định kỳ tổng hợp, báo cáo lãnh đạo UBND huyện theo quy định.

3. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện

- Căn cứ Kế hoạch này, phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng, các cơ quan liên quan triển khai thực hiện tốt các nội dung của Kế hoạch này.

- Trên đây là Kế hoạch thực hiện Mục tiêu chất lượng của UBND huyện Quảng Điền năm 2023, yêu cầu các phòng/ban chuyên môn, UBND các xã, thị trấn trực thuộc UBND huyện Quảng Điền nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có phát sinh, vướng mắc kịp thời báo cáo về Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Thư ký ISO huyện để tổng hợp trình Lãnh đạo UBND huyện Quảng Điền xem xét, giải quyết./.

 

Phòng Kinh tế-Hạ tầng huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.534.850
Truy câp hiện tại 12.148