Tìm kiếm tin tức
Công bố TTHC sửa đổi về thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí
Ngày cập nhật 19/09/2019

Ngày 18 tháng 9 năm 2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2.290/QĐ-UBND công bố TTHC sửa đổi về thực hiện liên thông đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Quyết định này thay thế Biểu mẫu 09A-HSB tại trang 19, Mục I “Liên thông 03 thủ tục hành chính”, Phụ lục 2 “Nội dung cụ thể thủ tục hành chính liên thông” ban hành kèm theo Quyết định số 2.048/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của UBND tỉnh, bằng Biểu mẫu 09-HSB ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-BHXH ngày 31 tháng 01 năm 2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội, chi trả các chế độ BHXH, BHTN 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và là bộ phận không tách rời của Quyết định số 2.048/QĐ-UBND ngày 23 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 238