Tìm kiếm tin tức
Chủ tịch UBND tỉnh công bố 20 TTHC được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xá thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Ngày cập nhật 25/06/2019

Ngày 14/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Theo đó, 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện bao gồm: Đăng ký thành lập hợp tác xã; Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã; Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; Đăng ký khi hợp tác xã chia; Đăng ký khi hợp tác xã tách; Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất; Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập; Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã (trong trường hợp bị mất hoặc bị hư hỏng); Giải thể tự nguyện hợp tác xã ; Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã; Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã; Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã.

04 TTHC bị hủy bỏ trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện gồm có: Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất); Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất); Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng); Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế các thủ tục hành chính nêu tại Mục II "Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã), Phụ lục số 1 tại Quyết định số 3070/QĐ-UBND ngày 27 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.452.508
Truy câp hiện tại 1.750