Tìm kiếm tin tức
Công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 13/05/2019

Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, có 18 thủ tục hành chính, thuộc 03 lĩnh vực hoạt động chuẩn hóa lĩnh vực tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố đó là:

Lĩnh vực Tài chính đầu tư gồm 04 thủ tục hành chính: Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; Thủ tục Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của UBND cấp huyện;   Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.

Lĩnh vực Quản lý tài sản công gồm 13 thủ tục hành chính: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư; Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định điều chuyển tài sản công; Quyết định bán tài sản công; Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công; Quyết định thanh lý tài sản công; Quyết định tiêu huỷ tài sản công; Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện

Lĩnh vực Quản lý ngân sách gồm 01 thủ tục hành chính: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.104