Tìm kiếm tin tức
Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 15/05/2019

Ngày 06/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND công bố 18 TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi tắt là cấp huyện) áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 03 lĩnh vực hoạt động với 18 TTHC; cụ thể như sau: Lĩnh vực Tài chính đầu tư (04 TTHC); Lĩnh vực Quản lý Tài sản công (13 TTHC); Lĩnh vực Quản lý Ngân sách (01 TTHC). 

Theo đó, Lĩnh vực tài chính đầu tư trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện gồm có: Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm B thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành nhóm C thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện; Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị của UBND cấp huyện; Phê duyệt quyết toán dự án dừng thực hiện vĩnh viễn không có khối lượng thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị.

Lĩnh vực Quản lý tài sản công trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện gồm có: Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải lập thành dự án đầu tư; Quyết định thuê tài sản phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước; Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a,b,c,d, đ và e khoản 1 Điều 41 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định điều chuyển tài sản công; Quyết định bán tài sản công; Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công; Quyết định thanh lý tài sản công; Quyết định tiêu huỷ tài sản công; Quyết định xử lý tài sản công trường hợp bị mất, bị huỷ hoại; Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện.

Lĩnh vực Quản lý ngân sách trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện gồm có: Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 13/02/2019 của UBND tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.815.698
Truy câp hiện tại 2.032