Tìm kiếm tin tức
QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYỀN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯƠNG, TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYỀN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯƠNG, TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

 

 

 

QUY TRÌNH

Mã số QT: QT07-/TG

Ban hành lần: 01

Ngày:...../....../2018  

 

 

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYỀN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯƠNG, TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

1. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện

 

4. Chuyên viên phòng Nội vụ

 

2. Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND huyện

 

5. Trung tâm hành chính công

 

3. Lãnh đạo Phòng Nội vụ

 

6. Thư ký ISO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC THÔNG BÁO TỔ CHỨC QUYỀN GÓP NGOÀI ĐỊA BÀN MỘT XÃ NHƯNG TRONG ĐỊA BÀN MỘT HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH CỦA CƠ SỞ TÍN NGƯƠNG, TÔN GIÁO, TỔ CHỨC TÔN GIÁO TRỰC THUỘC

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND

ngày       tháng     năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện)

 

 
 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

Quy định trình tự, trách nhiệm và phương pháp tiếp nhận, xử lý hồ sơ liên quan giải quyết thủ tục thông báo tổ chức quyền góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho quá trình xử lý hồ sơ liên quan đến việc giải quyết thủ tục thông báo tổ chức quyền góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016;

Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo;

Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

UBND: Ủy ban nhân dân;

QT: Quy trình;

TTHC: Thủ tục hành chính;

ISO: Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn

        TCVN ISO 9001:2015;

TTHCC: Trung tâm hành chính công.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

V.1. Thông tin thủ tục hành chính:

TT

Nội dung

1.

Chậm nhất trước 10 ngày tổ chức quyên góp, cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc có trách nhiệm thông báo nơi tổ chức quyên góp đến Ủy ban nhân dân huyện

2.

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

(có chứng thực)

a.

Văn bản thông báo (theo mẫu)

x

 

b.

Các văn bản kèm theo: mục đích, địa bàn, cách thức, thời gian quyên góp, phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp

x

 

3.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.

Thời gian xử lý: Ngay sau khi Ủy ban nhân dân huyện nhận được văn bản thông báo hợp lệ

5.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Trung tâm hành chính công huyện

6.

Lệ phí: không

V.2. Diễn giải quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

Nộp hồ sơ :

Nộp hồ sơ giải quyết TTHC tại trung tâm hành chính công huyện

Tổ chức/công dân

½ ngày

Mẫu B47, phụ lục Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017

B2

Tiếp nhận  hồ sơ, số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ:

- Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả.

- Số hóa hồ sơ.

- Chuyển file điện tử và hồ sơ giấy cho Phòng Nội vụ.

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

½ ngày

- Giấy tiếp nhận- giao trả;

- Phiếu hướng dẫn.

B3

Tiếp nhận và phân công giải quyết hồ sơ:

Trưởng phòng Nội vụ xem xét hồ sơ và chuyển cho chuyên viên phòng thụ lý hồ sơ

Phòng

Nội vụ

½ ngày

 

B4

Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho tổ chức/công dân trong thời hạn không quá 02 ngày, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho tổ chức/công dân (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 02 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng Nội vụ tiến hành các bước tiếp theo;

- Chuyên viên Phòng Nội vụ dự thảo văn bản xác nhận.

 

 

 

Phòng

Nội vụ

 

2 ngày

 

Công văn

B5

Xem xét và kiểm tra nội dung

- Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo UBND huyện;

- Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển chuyên viên.

Phòng

Nội vụ

1 ngày

 

B6

Kiểm tra thể thức văn bản:

Lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND, xem xét:

- Nếu văn bản hoàn chỉnh: ký nháy vào văn bản và đề xuất lãnh đạo UBND huyện;

- Nếu văn bản chưa hoàn chỉnh: sửa chữa trực tiếp trên văn bản, chuyển Phòng Nội vụ.

Văn phòng HĐND và UBND  huyện

1 ngày

 

B7

Phê duyệt:

Lãnh đạo UBND huyện phụ trách kiểm tra, xem xét:

- Trường hợp đồng ý: ký ban hành;

- Nếu không đồng ý: chuyển lại Phòng Nội vụ xử lý;

Trường hợp khác: ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết.

 

UBND huyện

1 ngày

 

B8

Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

- Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

- Chuyển hồ sơ cho Trung tâm hành chính công trả cho tổ chức/công dân;

- Chuyển hồ sơ cho Phòng Nội vụ lưu hồ sơ.

Văn thư

1 ngày

 

B9

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

½ ngày

 

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

  1.  

 

Giấy tiếp nhận - giao trả

  1.  

 

Phiếu hướng dẫn

  1.  

BM.07.01

Đề nghị về việc tổ chức quyên góp (Mẫu B47 ban hành kèm theo Nghị định số 162/12/2017 của Chính phủ)

  1.  

 

Văn bản xác nhận cho tổ chức/công dân

VII. LƯU TRỮ

PL

 

Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận

lưu trữ

  1.  

Hồ sơ giải quyết thủ tục thông báo tổ chức quyền góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố của cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

 

Lâu dài

Phòng Nội vụ

  1.  

Văn bản xác nhận về thông báo tổ chức quyên góp

 

Lâu dài

Phòng Nội vụ

 

 

 

 

 

 

 

Mẫu B47

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________________________

...(1)…, ngày……tháng……năm……

 

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức quyên góp

_________

 

Kính gửi: ……….(2)……….

Tên (chữ in hoa): …………………...…(3)………………………………..

Địa chỉ:.…………………………………………........…………………

Người đại diện:……………………………………………………………

Họ và tên:……………………………… Năm sinh:……………..........

Tên gọi trong tôn giáo (nếu có):……………………………………......

Chức vụ, phẩm vị (nếu có):………………………………....……….....

Số CMND/Số hộ chiếu/Số định danh cá nhân: …………………….....

Ngày cấp:…………….…Nơi cấp:.………………………………..       

Thông báo về việc tổ chức quyên góp với các nội dung sau:

Mục đích quyên góp:……………………………………………………

Địa bàn tổ chức quyên góp:…..…………………………………………

Cách thức quyên góp:……………………………………………………

Thời gian thực hiện quyên góp:..……………………………………….....

Phương thức quản lý và sử dụng tài sản được quyên góp:.………………

.…………………………………………………………………………….....

……………………………………………………………………………......

……………………………………………………………………………......

 

 

                

                  NGƯỜI ĐẠI DIỆN (3)

                   (Chữ ký, dấu)

 

(1)  Địa danh nơi có cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc.

(2) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh đối với trường hợp tổ chức quyên góp vượt ra ngoài địa bàn một huyện; Ủy ban nhân dân cấp huyện đối với trường hợp tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương; Ủy ban nhân dân cấp xã đối với trường hợp tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã.

(3) Cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo hoặc tổ chức tôn giáo trực thuộc. Đối với tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người đại diện phải ký tên và đóng dấu.

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do- Hạnh phúc

Số:      /UBND

V/v thông tổ chức quyên góp

 của tổ chức/công dân

Quảng Điền, ngày      tháng    năm 2018

 

 

 

Kính gửi: Tổ chức/công dân.

 

Ngày…/…./…., UBND huyện nhận được Hồ sơ của tổ chức/công dân về việc tổ chức quyên góp.

Căn cứ Nghị định số 162/2017/NĐ-CP ngày 30/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật tín ngưỡng, tôn giáo; Ủy ban nhân dân huyện đồng thuận (hoặc không đồng thuận) cho tổ chức/công dân tổ chức việc quyên góp

Ủy ban nhân dân huyện thông báo đến tổ chức/công dân biết./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- ………………………;

- ………………………;

- ………………………;

- Lưu: VT.

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

 

 

.......................................

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 102