Tìm kiếm tin tức
LỊCH VỰC THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂNHUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

 

 

QUY TRÌNH

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

 

 

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

 

 

 

 

(QT-AHLLVT, AHLĐKC- 01)

 

 

 

 

 

 

Người soạn thảo

Kiểm tra

Người xem xét

Người phê duyệt

Họ và tên

Trần Duật

Phan Thị Hóa

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đình Đức

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng Phòng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Chủ tịch

UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

QT : 01

Ngày ban hành : 30/10/2018

 

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

 

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP ĐỐI VỚI ANH HÙNG LỰC LƯỢNG VŨ TRANG NHÂN DÂN, ANH HÙNG LAO ĐỘNG TRONG THỜI KỲ KHÁNG CHIẾN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực ngừơi có công với cách mạng từ xã, phường, thị trấn lên huyện, thị xã, thành phố và lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong huyện làm hồ sơ trợ cấp đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến.

III. TÀI LIỆ VIỆN DẪN                         

1. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 cuả Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thị hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người co công với cách mạng’

3.Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

UBND        :         Ủy ban nhân dân;

QT              :         Quy trình;

TTHC: Thủ tục hành chính;

ISO: Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

TT HCC cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Anh hung lực lực vũ trang nhân dân: AHLLVTND

- Anh hùng lao động: AHLĐ

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

V.1. Thông tin thủ tục hành chính:

Stt

Tên hồ sơ

Thể loại

1

Bản khai cá nhân (theo mẫu AH) có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn.

Bản khai (theo mẫu AH2) có xác nhận của UBND cấp xã, thị trấn kèm biên bản ủy quyền (theo mẫu QU) có xác nhận của UBND xã, thị trấn (đối với trường hợp anh hùng đã chết mà chưa được hưởng chế độ.

Bản chính

2

Bản sao Quyết định phong tặng hoặc truy tặng danh hiệu Anh hùng hoặc bản sao Bằng Anh hùng

Bản sao

3

Danh sách tổng hợp.

Bản chính

4

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

 

5

Thời gian xử lý: 15 ngày làm việc

 

6

Lệ phí: không

 

 

V.2.  Diễn giải quy trình:

Trình tự

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/
kết quả

Bước 1

Bộ phận TN và TKQ

Tiếp nhận.

Nếu hồ sơ chưa đảm bảo, hướng dẫn cho tổ chức/công dân.

Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận hồ sơ

2 giờ

Hồ sơ

Bước 2

Chuyên viên Phòng Lao động- TBXH

Kiểm tra hồ sơ

Nếu hồ sơ chưa đảm bảo đầy đủ thì lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện bổ sung hồ sơ

Nếu hồ sơ đầy đủ thì thụ lý, giải quyết, lập danh sách trình lãnh đạo.

32 giờ

Danh sách kèm hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Lao động- TBXH

Xem xét, phê duyệt hồ sơ

4 giờ

Danh sách kèm hồ sơ

Bước 4

Phòng Lao động- TBXH Lao động

Chuyển danh sách và hồ sơ đến TTHCC tỉnh

80 giờ

Danh sách kèm hồ sơ

Bước 5

Phòng Lao động- TBXH

Nhận kết quả từ TTHCC tỉnh; Lưu hồ sơ; chuyển kết quả đến TTHC huyện

1 giờ

Quyết định

Bước 6

Trung tâm hành chính công

Lưu hồ sơ, trả kết quả

1 giờ

Quyết định

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM-TN-TKQ-01

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

2

BM-TN-TKQ-02

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện bổ sung hồ sơ

3

BM-TN-TKQ-03

 

4

BM-TN-TKQ-04

 

5

BM-TT-TP-01-01

 

 

VII. LƯU TRỮ

Stt

Tên tài liệu

Nơi lưu

Thời gian lưu

1

Quyết định trợ cấp của Sở Lao động- TBXH

 

Phòng Lao động

 

Vĩnh viễn

2

Danh sách tổng hợp

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 194