Tìm kiếm tin tức
LỊCH VỰC HỖ TRỢ HỌC VĂN HÓA, HỌC NGHỀ, TRỢ CẤP KHÓ KHĂN BAN ĐẦU CHO NẠN NHÂN
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

HỖ TRỢ HỌC VĂN HÓA, HỌC NGHỀ,

TRỢ CẤP KHÓ KHĂN BAN ĐẦU CHO NẠN NHÂN

 

Text Box: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

QUY TRÌNH
HỖ TRỢ HỌC VĂN HÓA, HỌC NGHỀ, 
TRỢ CẤP KHÓ KHĂN BAN ĐẦU CHO NẠN NHÂN


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

(QT-PCTNXH-18)


	Người soạn thảo	Kiêm tra	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	Lê Quốc Tuấn	Phan Thị Hóa	Nguyễn Tuấn Anh	Nguyễn Đình Đức
Chữ ký				
Chức vụ	Chuyên viên	Trưởng phòng	Đại diện Lãnh đạo chất lượng	Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UBND HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

QUY TRÌNH

Mã hiệu: QT-PCTNXH-18

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 30/10/2018

 

 

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016

 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 
 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục: Hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của công dân, tổ chức.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các cá nhân, gia đình có nạn nhân bị mua bán người

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

- Thông tư số 35/2013/TT-BLĐTBXH ngày 30/12/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 09/2013/NĐ-CP ngày 11/01/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống mua bán người.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- Ủy ban nhân dân huyện: UBND huyện

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện: Văn phòng

- Lao động, Thương binh và Xã hội: LĐTBXH

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận TN&TKQ

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 04 bước

- Bước 1: Trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cơ quan có thẩm quyền xác nhận là nạn nhân, nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân làm đơn gửi Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú.

- Bước 2: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn của nạn nhân hoặc gia đình nạn nhân, Ủy ban nhân dân cấp xã lập hồ sơ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Bước 3: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định.

- Bước 4: Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản trình của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét, quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

V.1. Thông tin thủ tục hành chính:

 

TT

Nội dung

1.

Điều kiện thực hiện TTHC:

2.

Hồ sơ bao gồm:

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 

- Đơn đề nghị hỗ trợ của nạn nhân hoặc của gia đình nạn nhân có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã;

- Một trong các loại giấy xác nhận sau:

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan công an huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh theo quy định tại Khoản 4 Điều 24 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan giải cứu theo quy định tại Điều 25 của Luật Phòng, chống mua bán người (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu);

+ Giấy tờ, tài liệu do cơ quan nước ngoài cấp đã được cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hoặc Bộ Ngoại giao Việt Nam hợp pháp hóa lãnh sự chứng minh người đó là nạn nhân (bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu).

01

 

 

01

 

 

 

 

01

 

 

 

01

 

 

 

01

3.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.

Thời gian xử lý: 08 ngày

5.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: TT.HCC huyện

6.

Lệ phí: không

V.3. Diễn giải quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

1

Nộp hồ sơ :

- Công dân cần đăng ký chuẩn bị hồ sơ theo mục V.1.2

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

UBND xã, thị trấn

Giờ hành chính

 

2

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ:

- Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả.

- Số hóa hồ sơ

- Chuyển file điện tử và hồ sơ giấy cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

Giờ hành chính

 

3

Tiếp nhận và phân công giải quyết hồ sơ:

Trưởng phòng xem xét hồ sơ và chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng LĐTBXH

½ ngày

 

4

Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho công dân trong thời hạn không quá 04 ngày, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho công dân (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 04 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng LĐTBXH tiến hành các bước tiếp theo.

- Chuyên viên Phòng LĐTBXH dự thảo Quyết định chi hỗ trợ học văn hóa, học nghề, trợ cấp khó khăn ban đầu cho nạn nhân.

Chuyên viên thụ lý

4 ngày

 

 

5

Phê duyệt:

Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra, xem xét, chuyển UBND huyện ban hành Quyết định

- Trường hợp đồng ý: UBND huyện ký;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại Phòng LĐTBXH xử lý.

Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH

3 ngày

 

6

Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

 - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

 - Chuyển hồ sơ cho Trung tâm hành chính công trả cho tổ chức/công dân;

- Chuyển hồ sơ cho P.Tư pháp lưu hồ sơ

Văn thư

½ ngày

 

7

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

 

 

 

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

VII. LƯU TRỮ

PL

 

Tên hồ sơ/phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận

lưu trữ

 1.  

Đơn đề nghị hỗ trợ hòa nhập cộng đồng của nạn nhân bị mua bán

 

5 năm

Phòng LĐTBXH

 1.  

 Giấy xác nhận nạn nhân của cơ quan nhà nước có thẩm quyền

 

5 năm

Phòng LĐTBXH

 1.  

Tờ trình của UBND xã, thị trấn đề nghị ban hành Quyết định hỗ trợ

 

5 năm

Phòng LĐTBXH

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 170