Tìm kiếm tin tức
LỊCH VỰC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN
Ngày cập nhật 20/11/2018

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN.

 

 

 

 
  Text Box: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

QUY TRÌNH
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG TẬP THỂ VỀ QUYỀN.


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

(QT-LĐTL-02)


	Người soạn thảo	Kiểm tra	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	Lê Quốc Tuấn	Phan Thị Hóa	Nguyễn Tuấn Anh	Nguyễn Đình Đức
Chữ ký				
Chức vụ	Chuyên viên	Trưởng phòng	Đại diện Lãnh đạo chất lượng	Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

Mã số: QT-LĐTL-02

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 30/10/2018

 

 

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016

 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 
 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục: Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của công dân, tổ chức.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các cá nhân, tổ chức có liên quan đến tranh chấp lao động tập thể về quyền với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện Quảng Điền.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 1. Bộ luật Lao động 2012

2.  Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động 2012;

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- Ủy ban nhân dân huyện: UBND huyện

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện: Văn phòng

- Lao động, Thương binh và Xã hội: LĐ-TB&XH

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận TN&TKQ

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 02 bước

 - Bước 1: Một trong hai bên liên quan đến tranh chấp lao động về quyền gửi đơn yêu cầu giải quyết tranh chấp lao động về quyền tới Ủy ban nhân dân huyện (qua TT.HCC)

 - Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đơn, Ủy ban nhân dân cấp huyện tiến hành giải quyết tranh chấp lao động.

V.1. Thông tin thủ tục hành chính:

 

TT

Nội dung

1.

Điều kiện thực hiện TTHC:

2.

Hồ sơ bao gồm:

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 

- Đơn yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức đề nghị giải quyết tranh chấp lao động.

01

 

3.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.

Thời gian xử lý: 05 ngày

5.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: TT.HCC huyện

6.

Lệ phí: không

V.3. Diễn giải quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

1

Nộp hồ sơ :

- Công dân cần đăng ký chuẩn bị hồ sơ theo mục V.1.2

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Tổ chức/Công dân

Giờ hành chính

 

2

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ:

- Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả.

- Số hóa hồ sơ

- Chuyển file điện tử và hồ sơ giấy cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

Giờ hành chính

 

3

Tiếp nhận và phân công giải quyết hồ sơ:

Trưởng phòng xem xét hồ sơ và chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng LĐTBXH

1 ngày

 

4

Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho công dân trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho công dân (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng LĐTBXH tiến hành các bước tiếp theo.

- Chuyên viên Phòng LĐTBXH dự thảo Quyết định giải quyết tranh chấp lao động

 

Chuyên viên thụ lý

3 ngày

 

 

5

Phê duyệt:

Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra, xem xét:

- Trường hợp đồng ý: Ký.

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên Phòng LĐTBXH xử lý.

Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH

½ ngày

 

6

Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

 - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

 - Chuyển hồ sơ cho Trung tâm hành chính công trả cho tổ chức/công dân;

- Chuyển hồ sơ cho P.Tư pháp lưu hồ sơ

Văn thư

½ ngày

 

7

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

 

 

 

(Chú ý: Các bước diễn giải phải cụ thể và thể hiện được các bước của lưu đồ)

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

VII. LƯU TRỮ

PL

 

Tên hồ sơ/phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận

lưu trữ

 1.  

Đơn yêu cầu của cá nhân hoặc tổ chức đề nghị giải quyết tranh chấp lao động.

 

5 năm

Phòng LĐTBXH

 1.  

Quyết định giải quyết tranh chấp lao động

 

5 năm

Phòng LĐTBXH

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 6.796.237
Truy câp hiện tại 328