Tìm kiếm tin tức
GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP
Ngày cập nhật 20/11/2018

 

QUY TRÌNH

GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG,

ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

 

 

 
  Text Box: ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN QUẢNG ĐIỀNQUY TRÌNH
GỬI THANG LƯƠNG, BẢNG LƯƠNG, 
ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.


HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

(QT-LĐTL-01)


	Người soạn thảo	Kiểm tra	Người xem xét	Người phê duyệt
Họ và tên	Lê Quốc Tuấn	Phan Thị Hóa	Nguyễn Tuấn Anh	Nguyễn Đình Đức
Chữ ký	


			
Chức vụ	Chuyên viên	Trưởng phòng	Đại diện Lãnh đạo chất lượng	Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

Mã số: QT-LĐTL-01

Lần ban hành: 01

Ngày ban hành: 30/10/2018

 

 

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2418/QĐ-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2016

 của Chủ tịch UBND tỉnh)

 

 
 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, trình tự, thủ tục: Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của tổ chức.

 1. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng đối với các tổ chức có nhu cầu giải quyết hồ sơ hành chính với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện Quảng Điền.

Áp dụng đối với Người sử dụng lao động

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 1. Bộ luật Lao động 2012

2.  Nghị định số 05/2015/NĐ-CP ngày 12/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và thi hành một số nội dung của Bộ luật lao động;

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

- Ủy ban nhân dân huyện: UBND huyện

- Văn phòng Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện: Văn phòng

- Lao động, Thương binh và Xã hội: LĐ-TB&XH

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả: Bộ phận TN&TKQ

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH: 02 bước

1. Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận thang, bảng lương của Doanh nghiệp đăng ký.

 

V.1. Thông tin thủ tục hành chính:

 

TT

Nội dung

1.

Điều kiện thực hiện TTHC:

2.

Hồ sơ bao gồm:

 

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

 

- Công văn của Doanh nghiệp đề nghị tiếp nhận thang lương, bảng lương

01

 

 

- Thang lương, bảng lương

01

 

3.

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

4.

Thời gian xử lý:

5.

Nơi tiếp nhận và trả kết quả: TT.HCC cấp huyện

6.

Lệ phí: không

V.3. Diễn giải quy trình:

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

1

Nộp hồ sơ :

- Công dân cần đăng ký chuẩn bị hồ sơ theo mục V.1.2

- Nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công cấp huyện

Tổ chức/Công dân

 

 

2

Tiếp nhận hồ sơ, số hóa hồ sơ và chuyển hồ sơ:

- Nhận hồ sơ, kiểm tra tính đầy đủ và tính phù hợp của hồ sơ theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và hẹn ngày trả.

- Số hóa hồ sơ

- Chuyển file điện tử và hồ sơ giấy cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

 

 

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

 

 

3

Tiếp nhận và phân công giải quyết hồ sơ:

Trưởng phòng xem xét hồ sơ và chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ

Lãnh đạo phòng LĐTBXH

 

 

4

Thẩm định hồ sơ và dự thảo kết quả thực hiện:

- Trường hợp hồ sơ không đáp ứng yêu cầu, thông báo cho công dân trong thời hạn không quá 03 ngày, nêu rõ lý do;

- Trường hợp hồ sơ cần giải trình và bổ sung thêm, thông báo cho công dân (để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ chưa đáp ứng các yêu cầu quy định), thời gian không quá 03 ngày kể từ ngày viết phiếu biên nhận;

- Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Phòng LĐTBXH tiến hành các bước tiếp theo.

- Chuyên viên Phòng LĐTBXH dự thảo thông báo đã tiếp nhận.

 

Chuyên viên thụ lý

 

 

 

5

Phê duyệt:

Lãnh đạo phòng chuyên môn kiểm tra, xem xét:

- Trường hợp đồng ý: Ký;

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại chuyên viên Phòng LĐTBXH xử lý.

Trường hợp khác: Ghi ý kiến chỉ đạo vào phiếu giải quyết

Lãnh đạo Phòng LĐTBXH.

 

 

6

Đóng dấu, vào sổ theo dõi và chuyển hồ sơ:

 - Đóng dấu, vào sổ theo dõi công văn đi;

 - Chuyển hồ sơ cho Trung tâm hành chính công trả cho tổ chức/công dân;

- Chuyển hồ sơ cho P.Tư pháp lưu hồ sơ

Văn thư

 

 

7

Trả kết quả cho tổ chức/công dân

 

Trung tâm hành chính công huyện

 

 

 

 

(Chú ý: Các bước diễn giải phải cụ thể và thể hiện được các bước của lưu đồ)

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

VII. LƯU TRỮ

PL

 

Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận

lưu trữ

 1.  

Thang lương, bảng lương của doanh nghiệp

 

05 năm

Phòng LĐTBXH

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.454.756
Truy câp hiện tại 592