Tìm kiếm tin tức
LĨNH VỰC QUY HOẠCH
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 6 TTHC THUỘC

LĨNH VỰC QUY HOẠCH

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 6 TTHC THUỘC

LĨNH VỰC QUY HOẠCH:

 

1

Cấp Giấy phép quy hoạch

2

Cấp chứng chỉ quy hoạch

3

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

4

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

5

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn

6

Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đình Đức

Chữ ký

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên phòng KT&HT

Đại diện lãnh đạo chất lượng

Chủ tịch UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đối với 06 TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch xây dựng của UBND huyện Quảng Điền theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của tổ chức/cá nhân.

 1. PHẠM VI

 Áp dụng đối với các tổ chức/cá nhân có nhu cầu giải quyết 6 TTHC thuộc lĩnh vực QHXD thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện Quảng Điền.

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

UBND    :           Ủy ban nhân dân;

QT           :           Quy trình;

TTHC     :           Thủ tục hành chính;

ISO          :           Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

TTHCC:  Trung tâm Hành chính công

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

5. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

5.1.1

Cấp Giấy phép quy hoạch

 

 

 

Đơn đề nghị cấp giấy phép quy hoạch

x

 

 

Sơ đồ vị trí địa điểm đề nghị cấp giấy phép quy hoạch (Bản chính)

x

 

 

Dự kiến phạm vi, ranh giới khu đất, chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị (Bản chính)

x

 

 

Dự kiến nội dung đầu tư, quy mô dự án và tổng mức đầu tư (Bản chính)

x

 

 

Báo cáo về pháp nhân và năng lực tài chính để triển khai dự án (Bản chính)

x

 

5.1.2

Cấp chứng chỉ quy hoạch

 

 

 

Tờ trình đề nghị cấp chứng chỉ quy hoạch

x

 

 

Sơ đồ vị trí lô đất (1/5.000-1/25.000)

 

x

 

Bản đồ ranh giới lô đất (1/500-1/2.000)

 

x

5.1.3

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết

 

 

 

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch và các bản vẽ in màu thu nhỏ  

x

 

 

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Các văn bản pháp lý có liên quan

x

 

 

Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

x

 

 

Đĩa CD lưu thuyết minh nội dung nhiệm vụ, bản vẽ và file scan các văn bản liên quan

x

 

5.1.4

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch đô thị (gồm quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết)

 

 

 

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch và các bản vẽ in màu thu nhỏ

x

 

 

Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Các văn bản pháp lý có liên quan

x

 

 

Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng  

x

 

 

Đĩa CD lưu thuyết minh nội dung nhiệm vụ, bản vẽ và file scan các văn bản liên quan

x

 

5.1.4

Thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn

 

 

 

Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Thuyết minh nội dung nhiệm vụ quy hoạch và các bản vẽ in màu thu nhỏ

x

 

 

 Dự thảo Quyết định phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Các văn bản pháp lý liên quan

x

 

 

Văn bản giải trình ý kiến của các cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về nội dung nhiệm vụ quy hoạch

x

 

 

Hồ sơ pháp nhân và hồ sơ năng lực của tổ chức tư vấn lập quy hoạch xây dựng

x

 

 

Đĩa CD lưu thuyết minh nội dung nhiệm vụ, bản vẽ và file scan các văn bản liên quan

x

 

5.1.6

Thẩm định, phê duyệt Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng

 

 

 

Tờ trình của chủ đầu tư

x

 

 

Hồ sơ dự thảo quy định về quản lý quy hoạch xây dựng  

x

 

 

Đĩa CD sao lưu toàn bộ nội dung dự thảo quy định về quản lý quy hoạch và file scan các văn bản liên quan

x

 

5.2

Số lượng hồ sơ

 

 

 

02 bộ

 

 

5.3

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc

5.4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trung tâm hành chính công UBND huyện Quảng Điền

5.5

Phí, lệ phí

 

- Cấp chứng chỉ quy hoạch: Không

- Cấp Giấy phép quy hoạch: 2.000.000 đ/ 1 GP

- Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch khu chức năng đặc thù/ Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch đô thị/Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch xây dựng nông thôn: Thu theo quyết định phê duyệt nhiệm vụ hoặc dự toán kinh phí lập quy hoạch được phê duyệt

- Thẩm định, phê duyệt quy định quản lý theo đồ án quy hoạch xây dựng: Không

5.6

Quy trình xử lý công việc

Các bước thực hiện

Người thực hiện

Trình tự

Cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

Tiếp nhận hồ sơ

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm hành chính công

- Ký vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (BM-PKSQT)

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

B2

Chuyên viên phòng  KTHT

Xem xét nội dung

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo biểu mẫu BM-PHD.

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng lập phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ.

 

 

 

 

 

 

- BM-PHD;

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

Dự thảo nội dung

- Dự thảo nội dung Quyết định cấp phép/ Văn bản phê duyệt gửi Lãnh đạo phòng xem xét

 

 

 

 

B4

Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xem xét

 - Nhận hồ sơ từ Chuyên viên, ký vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (BM-PKSQT)

- Lãnh đạo phòng KTHT  kiểm tra, xem xét:

+ Nếu không đồng ý: Chuyển lại cho Chuyên viên thụ lý.

+ Nếu đồng ý ký nháy vào Quyết định cấp phép/Văn bản phê duyệt kèm theo hồ sơ gửi Chuyên viên VP UBND huyện trình Lãnh đạo UBND huyện ký

Giờ hành chính

 

- Quyết định cấp phép hoặc văn bản phê duyệt

 

- BM-STDHS

B5

Chuyên viên Văn phòng UBND huyện phụ trách lĩnh vực Quy hoạch XD

Xem xét

- Nhận hồ sơ từ  Phòng KTHT, ký vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (BM-PKSQT)

- Chuyên viên Văn phòng UBND huyện phụ trách lĩnh vực quy hoạch- xây dựng kiểm tra, xem xét:

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại cho Phòng KTHT .

- Nếu đồng ý đề xuất Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.

Giờ hành chính

 

- QT-XD- 01/BM 02;

BM-STDHS

B6

Lãnh đạo UBND huyện

Phê duyệt

Lãnh đạo xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại cho Chuyên viên Văn phòng UBND huyện phụ trách lĩnh vực QHXD trả cho phòng KTHT  .

- Nếu đồng ý: Lãnh đạo ký xác nhận vào Quyết định cấp phép hoặc văn bản phê duyệt

Giờ hành chính

 

BM-STDHS

B7

Văn thư

Vào sổ, đóng dấu

- Cán bộ văn thư vào sổ, đóng dấu;

 

Giờ hành chính

QT-XD- 03/BM 02

B8

Trung tâm hành chính công

Trả hồ sơ

 • Trả hồ sơ cho công dân và đề nghị người nhận hồ sơ ký vào sổ theo dõi hồ sơ theo BM-STDHS

Giờ hành chính

 

BM-STDHS

               

 

6. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

BM-GTN-TTHCC

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 1.  

BM-KSGQHS-TTHCC

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 1.  

BM-PHD

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

 1.  

BM-STDHS

Sổ theo dõi hồ sơ

 

7. HỒ SƠ LƯU

 

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

 1.  

Sổ theo dõi hồ sơ

Trung tâm hành chính công

1 năm

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Trung tâm hành chính công

 1.  

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Trung tâm hành chính công

 1.  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Trung tâm hành chính công

 1.  

Quyết định cấp phép hoặc văn bản phê duyệt

Phòng  Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.470.725
Truy câp hiện tại 1.172