Tìm kiếm tin tức
LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 01 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

LĨNH VỰC HẠ TẦNG KỸ THUẬT

 

1

Cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

 

 

 

 

 

 

Trách nhiệm

Soạn thảo

Xem xét

Phê duyệt

Họ tên

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đình Đức

Chữ ký

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên phòng KT&HT

Đại diện lãnh đạo chất lượng

Chủ tịch UBND huyện

 

 

SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

Yêu cầu sửa đổi/ bổ sung

Trang / Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung sửa đổi

Lần ban hành / Lần sửa đổi

Ngày ban hành

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đối với 01 TTHC thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật của UBND huyên Quảng Điền theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của tổ chức/cá nhân.

 1. PHẠM VI

 Áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết 01 TTHC thuộc lĩnh vực HTKT việc cấp phép chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị thuộc lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện Quảng Điền

 1. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

UBND    :           Ủy ban nhân dân;

QT           :           Quy trình;

TTHC     :           Thủ tục hành chính;

ISO          :           Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008;

TTHCC:             Trung tâm Hành chính công

 1. CƠ SỞ PHÁP LÝ

 

 1. NỘI DUNG QUY TRÌNH

5.1

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

 

Đơn đề nghị nêu rõ vị trí chặt hạ, dịch chuyển, kích thước, loại cây và lý do cần chặt hạ, dịch chuyển cây xanh đô thị

x

 

 

Sơ đồ vị trí cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển

x

 

 

Ảnh chụp hiện trạng cây xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển

x

 

5.2

Số lượng hồ sơ

 

 

 

01 bộ

 

 

5.3

Thời gian xử lý

 

15 ngày làm việc

5.4

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trung tâm hành chính công UBND huyện Quảng Điền

5.5

Phí, lệ phí

 

Không

5.6

Quy trình xử lý công việc

Các bước thực hiện

Người thực hiện

Trình tự

Cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

B1

 Chuyên viên Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

Tiếp nhận hồ sơ

 

 

- Tiếp nhận hồ sơ từ Trung tâm hành chính công

- Ký vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (BM-KSGQHS-TTHCC)

Giờ hành chính

Theo mục 5.1

B2

Chuyên viên phòng  KTHT

Xem xét nội dung

- Kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, lập phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ theo biểu mẫu BM-PHD.

+ Trường hợp hồ sơ đáp ứng yêu cầu, Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng lập phiếu tiếp nhận hồ sơ giao cho người nộp hồ sơ.

 

 

 

 

 

 

BM-PHD;

 

 

 

 

 

 

 

 

B3

Chuyên viên phòng Kinh tế và Hạ tầng

Dự thảo nội dung

- Dự thảo nội dung Quyết định cấp phép/ Văn bản phê duyệt gửi Lãnh đạo phòng xem xét

 

 

 

 

B4

Lãnh đạo phòng Kinh tế và Hạ tầng

Xem xét

 - Nhận hồ sơ từ Chuyên viên, ký vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (BM-KSGQHS-TTHCC)

- Lãnh đạo phòng KTHT  kiểm tra, xem xét:

+ Nếu không đồng ý: Chuyển lại cho Chuyên viên thụ lý.

+ Nếu đồng ý ký nháy vào Quyết định cấp phép/Văn bản phê duyệt kèm theo hồ sơ gửi Chuyên viên VP UBND huyện trình Lãnh đạo UBND huyện ký

Giờ hành chính

 

- Quyết định cấp phép hoặc văn bản phê duyệt

 

-BM-STDHS

B5

Chuyên viên Văn phòng UBND huyện phụ trách lĩnh vực Quy hoạch XD

Xem xét

- Nhận hồ sơ từ  Phòng KTHT, ký vào phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ (BM-KSGQHS-TTHCC)

- Chuyên viên Văn phòng UBND huyện phụ trách lĩnh vực quy hoạch- xây dựng kiểm tra, xem xét:

- Nếu không đồng ý: Chuyển lại cho Phòng KTHT .

- Nếu đồng ý đề xuất Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt.

Giờ hành chính

 

- QT-XD- 01/BM 02;

BM-STDHS

B6

Lãnh đạo UBND huyện

Phê duyệt

Lãnh đạo xem xét hồ sơ:

- Nếu không đồng ý: Chuyển trả lại cho Chuyên viên Văn phòng UBND huyện phụ trách lĩnh vực QHXD trả cho phòng KTHT  .

- Nếu đồng ý: Lãnh đạo ký xác nhận vào Quyết định cấp phép hoặc văn bản phê duyệt

Giờ hành chính

 

BM-STDHS

B7

Văn thư

Vào sổ, đóng dấu

- Cán bộ văn thư vào sổ, đóng dấu;

 

Giờ hành chính

QT-XD- 03/BM 02

B8

Trung tâm hành chính công

Trả hồ sơ

 • Trả hồ sơ cho công dân và đề nghị người nhận hồ sơ ký vào sổ theo dõi hồ sơ theo BM-STDHS

Giờ hành chính

 

BM-STDHS

               

 

 1. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

BM-GTN-TTHCC

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

 1.  

BM-KSGQHS-TTHCC

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

 1.  

BM-PHD

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

 1.  

BM-STDHS

Sổ theo dõi hồ sơ

 1.  

QT-HTKT- 01/BM 01

Đơn đề nghị cấp phép

 1.  

QT-HTKT- 04/BM 02

Quyết định cấp phép

 

 1. HỒ SƠ LƯU

 

TT

Tên hồ sơ

Nơi lưu

Thời gian lưu

 1.  

Sổ theo dõi hồ sơ

Trung tâm hành chính công

1 năm

 1.  

Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả

Trung tâm hành chính công

 1.  

Phiếu kiểm soát quá trình giải quyết hồ sơ

Trung tâm hành chính công

 1.  

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ

Trung tâm hành chính công

 1.  

Sổ theo dõi hồ sơ

Trung tâm hành chính công

 1.  

Đơn đề nghị cấp phép

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 1.  

Quyết định cấp phép

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.470.883
Truy câp hiện tại 1.201