Tìm kiếm tin tức
QUY TRÌNH QUẢN LÝ RỦI RO
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

QUẢN LÝ RỦI RO

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

QUY TRÌNH

Mã số QT07 ISO

Ban hành lần: 01

Ngày:  30/10/2018

 

 

Quản lý rủi ro

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

Quản lý rủi ro

(Ban hành kèm theo Quyết định số2956/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)

 

 
 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này qui định cách thức nhận diện và các hành động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, loại trừ các rủi ro của Hệ thống quản lý chất lượng nhằm mang lại sự đảm bảo rằng hệ thống quản lý chất lượng có thể đạt được kết quả dự kiến, ngăn ngừa các ảnh hưởng không mong đợi và được cải tiến.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Quy định này áp dụng đối với việc phân tích, xác định và quản lý các rủi ro (các vấn đề xẩy ra không mong muốn) của các quá trình/hoạt động liên quan đến thực hiện Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

 

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

 

      UBND       :         Ủy ban nhân dân

     QT            :         Quy trình

     TTHC       :         Thủ tục hành chính

     ISO  :         Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015

- Bộ phận TNTKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận HC-TH: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng/Ban  chuyên môn: phòng, ban chuyên môn trực thuộc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

- TTHC: thủ tục hành chính.

- TT. HCC: Trung tâm Hành chính công tỉnh/huyện.

     Rủi ro: Là sự ảnh hưởng không chắc chắn có thể ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hoạt động của một bộ phận hoặc nhiều bộ phận trong công ty

     Nhận diện rủi ro: Là việc xem xét, đánh giá mức độ, tần suất của các rủi ro

     Xử lý rủi ro: Là hành động khắc phục ảnh hưởng gây ra bởi các rủi ro.

           Biện pháp xử lý rủi ro: Là các phương hướng, đề xuất các hành động nhằm phòng ngừa sự lặp lại các rủi ro

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

 

1

Thu thập thông tin về các rủi ro

        Các bộ phận liên quan đến các quá trình/hoạt động của các phòng, ban có trách nhiệm xem xét, rà soát thống kê tất cả các rủi ro có thể có đối với phòng, ban của mình.

 

Các phòng, ban của đơn vị

 

Thường xuyên

 

 

 

 

2

Xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro:

       - Tiêu chí đánh giá rủi ro được xây dựng trên cơ sở như sau:

Thống kê các rủi ro:

Các phòng, ban thống kê các rủi ro có thể có liên quan đến:

 • Nguồn nhân lực ….
 • Thiết bị phục vụ quản lý (nếu có)….
 • Kế hoạch thực hiện …
 • Các quá trình thực hiện ….

Liệt kê các chuỗi công việc hoặc công việc thường xuyên hoặc không thường xuyên của phòng, đơn vị ….

 

 

 

 

Các phòng, ban của đơn vị

 

 

 

 

Thường xuyên

 

 

 

3

Đánh giá mức độ các rủi ro

       Dựa trên các thông tin thu được các bộ phận tiến hành đánh giá mức độ các rủi ro đã được liệt kê theo các tiêu chí sau:

Mức độ

Thang điểm

Nghiêm trọng

3

Nhẹ

2

Ảnh hưởng không đáng kể

1

 

Sau khi xác định mức độ các rủi ro, các bộ phận điền nội dung vào biểu mẫu Bảng quản lý rủi ro (QT-07-BM01).

   Biện pháp, hành động xử lý rủi ro

-   Căn cứ vào các rủi ro và mức độ rủi ro đã được xác định, các phòng, ban đề xuất các hành động và biện pháp xử lý cụ thể đối với từng rủi ro vào biểu mẫu (QT-07-BM01).

 

 

 

 

 

 

 

Các phòng, ban của đơn vị

 

 

4

Phê duyệt

Thư ký ISO có trách nhiệm tổng hợp, trình lãnh đạo phê duyệt vào biểu mẫu (QT-07-BM01) của từng phòng, ban.

 

Các phòng, ban của đơn vị

 

 

5

Tiến hành kiểm soát rủi ro được phê duyệt

       Sau khi được phê duyệt, các bộ phận tiến hành thực hiện các hành động, biện pháp đã được duyệt.

 

Các phòng, ban của đơn vị

 

 

 

 

6

Đánh giá kết quả và lưu trữ thông tin

          Thư ký ISO và trưởng các phòng có trách nhiệm đánh giá lại danh mục và các biện pháp phòng ngừa rủi ro 01 năm/ lần, sau khi đánh giá, Thư ký ISO có trách nhiệm cập nhật kết quả đánh giá vào biểu mẫu (QT-07-BM01)  và báo cáo Lãnh đạo cơ quan xem xét, phê duyệt lại nếu có bổ sung, chỉnh sửa danh mục rủi ro và biện pháp phòng ngừa hàng năm.

 

Thư ký ISO

Đại diện Lãnh đạo chất lượng

 

 

 

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

 1.  

QT-07-BM01

 

 

VII. LƯU TRỮ

TT

PL

Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận lưu trữ

 1.  

 

QT-07-BM01

 

05 năm

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

VIII. PHỤ LỤC          

TT

Mã số

Tên biểu mẫu

 1.  

QT-07-BM01

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 1.  

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 9.470.623
Truy câp hiện tại 1.163