Tìm kiếm tin tức
Liên kết Website
Chính Phủ
Quy trình thủ tục
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số...
QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
              Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Quyết định số 1.809/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục...
               Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế được quy định tại Quyết định số 1.809/QĐ-UBND ngày 10/9/2015 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ...
Văn bản đề nghị xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản
Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở có dự án đầu tư
Cấu trúc và nội dung của đề án bảo vệ môi trường đơn giản đối với cơ sở không có dự án đầu tư và có phát sinh chất thải sản xuất
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG
ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG TẠM
Mẫu công văn đăng ký địa điểm xây dựng trạm BTS
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.294.621
Truy câp hiện tại 20