Tìm kiếm tin tức
Quy trình thủ tục
         Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2.048/QĐ-UBND ngày 23/8/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện liên thông về đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 16/8/2019 về việc công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực văn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân...
Ngày 11/7/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ đã ký ban hành Quyết định số 1690/QĐ-UBND về việc ban hành quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong lĩnh vực...
Ngày 14/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền...
Ngày 13/6/2019, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Ủy ban nhân dân các xã,...
Ngày 30/5/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1297/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo
Ngày 04/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1361/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Nội vụ thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1462/QĐ-UBND ngày 18/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của...
Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các...
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 5.748.300
Truy câp hiện tại 356