Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Ngày cập nhật 29/06/2021

     Trong 2 ngày 24-25/6, huyện ủy Quảng Điền tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, và triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức khối các cơ quan, ban, ngành trực thuộc huyện.

 

     Tại các lớp học, cán bộ , đảng viên được báo cáo viên giới thiệu, quán triệt những những nội dung cơ bản của các văn kiện được trình trong Đại hội như: Những nội dung cơ bản của Báo cáo Chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng, Chiến lược phát triển KTXH 10 năm 2021-2030; Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2016 - 2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển KTXH 5 năm 2021 - 2025. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI.

     Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nắm vững nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội của Đảng. Từ đó, liên hệ, vận dụng phù hợp các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp với yêu cầu, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2021-2025; để Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Đại hội Đảng các cấp thực sự đi vào cuộc sống.

Nguyễn Quyên 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.569
Truy câp hiện tại 1.579