Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả thực hiện công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm 2017 của UBND huyện Quảng Điền
Ngày cập nhật 24/09/2017

Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng  luôn được sự quan tâm đặc biệt lãnh đạo huyện.

9 tháng đầu năm 2017, công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện đạt được những kết quả tích cực.

1. Công tác thanh tra

a) Về thanh tra kinh tế - xã hội

Trong 9 tháng đầu năm 2017, chỉ đạo Thanh tra huyện kết luận 01 cuộc thanh tra năm trước chuyển sang; tiến hành 02 cuộc thanh tra theo kế hoạch, trong đó đã ban hành kết luận 01 cuộc thanh tra, đang tiến hành thanh tra 01 cuộc thanh tra, cụ thể:

- Kết luận 01 cuộc thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý ngân sách tại UBND xã Quảng Lợi năm trước chuyển sang. Kết luận thanh tra đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và khuyết điểm trong công tác quản lý tài chính, ngân sách tại UBND xã: việc thực hiện các quy định xây dựng dự toán, công tác hạch toán, quyết toán và quản lý, theo dõi một số nguồn kinh phí chưa chặt chẽ; chi một số khoản kinh phí không đúng nguồn và đầy đủ các thủ tục theo quy định; thực hiện chi ngân sách chưa thực sự tiết kiệm, chưa chấp hành dự toán; công tác chứng từ kế toán, mở sổ sách theo dõi còn nhiều hạn chế…. Qua thanh tra, phát hiện khuyết điểm trong việc thực hiện chi một số nguồn kinh phí không đúng quy định với số tiền 89,4 triệu đồng. Kiến nghị đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm và áp dụng các biện pháp khắc phục những khuyết điểm, tồn tại qua thanh tra.

- Kết luận 01 cuộc thanh tra chấp hành pháp luật trong quản lý ngân sách; thu và sử dụng các khoản đóng góp tại Trường THCS Đặng Dung. Qua thanh tra, đã đánh giá những kết quả đạt được trong công tác quản lý ngân sách, thu và sử dụng các khoản đóng góp trong trường học. Đồng thời, chỉ ra một số khuyết điểm, tồn tại trong công tác quyết toán số liệu ngân sách; công tác quản lý, sử dụng kinh phí học phí; việc tổ chức thu, quản lý các khoản đóng góp từ phụ huynh học sinh, kinh phí dạy thêm và học thêm… Kiến nghị đơn vị tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc và áp dụng các biện pháp khắc phục những khuyết điểm, tồn tại qua thanh tra.

- Đang triển khai 01 cuộc thanh tra việc chấp hành pháp luật trong quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách tại UBND xã Quảng An theo kế hoạch thanh tra năm 2017 được phê duyệt.

b) Thanh tra trách nhiệm

Chỉ đạo Thanh tra huyện kết luận 01 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng tại UBND xã Quảng Lợi của năm trước chuyển sang. Qua thanh tra, đã đánh giá những ưu điểm, kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện quy định về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, cụ thể: chưa xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể các quy định về tiếp công dân kịp thời theo yêu cầu chỉ đạo cấp trên; mở sổ theo dõi, quản lý lưu trữ hồ sơ, phân loại đơn thư và thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo chưa đảm bảo chặt chẽ theo quy định; chưa xây dựng kế hoạch hàng năm về phòng, chống tham nhũng; việc thực hiện quy định công khai, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước, việc thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập chưa đúng theo quy định; công tác tuyên truyền, quán triệt phát luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng còn hạn chế.

c) Thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp

Chỉ đạo Thanh tra huyện tiến hành thanh tra và ban hành 03 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật về thuế tại 03 Doanh nghiệp, trong đó: 01 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật về thuế tại Doanh nghiệp tư nhân Vinh Quang của kế hoạch năm 2016 chuyển sang và 02 kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành pháp luật về thuế tại 02 Doanh nghiệp (Doanh nghiệp tư nhân Phú Thành, Doanh nghiệp tư nhân Trần Quân) theo Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2017 được phê duyệt tại Quyết định số 3.014/QĐ-UBND ngày 25/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế. Qua thanh tra, Chánh Thanh tra huyện đã kết luận, đánh giá những ưu điểm và chỉ ra những khuyết điểm, sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về sản xuất kinh doanh và pháp luật về thuế. Quyết định xử lý thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 100.032.000 đồng do những sai phạm trong việc kê khai các loại thuế thuế chưa đúng quy định; kiến nghị Chi Cục thuế huyện tiến hành ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về các sai phạm trong việc chấp hành pháp luật về thuế qua kết luận thanh tra (Chi cục Thuế huyện đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế tại DNTN Vinh Quang với số tiền 31.040.150 đồng).

d) Công tác thanh tra xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1.675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh về triển khai Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý, sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 theo Quyết định số 1.675/QĐ-TTg ngày 29 tháng 8 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 về việc thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 17/2/2017 của UBND tỉnh. UBND huyện đã thành lập Đoàn thanh tra về việc thanh tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ trong quản lý, sử dụng  đất đai của UBND xã Quảng An. Hiên nay, đang tiến hành thanh tra tại đơn vị.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo

 a) Công tác tiếp công dân

Thực hiện nghiêm túc theo quy định công tác tiếp công dân, từ đầu năm, UBND huyện xây dựng lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại Phòng tiếp công dân và lịch tiếp công dân của lãnh đạo HĐND, UBND huyện tại các địa phương năm 2017. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm 2017, lãnh đạo HĐND, UBND huyện đã thực hiện tiếp công dân định kỳ tại Phòng tiếp công dân 18 buổi; Thường trực HĐND và UBND huyện đã thực hiện tiếp công dân định kỳ tại cơ sở 09 buổi và thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên tại phòng tiếp công dân của UBND huyện. Qua tiếp công dân tại Phòng tiếp công dân của UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn đã có 204 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh và đề xuất các vụ việc liên quan đến các lĩnh vực quản lý đất đai, xây dựng cơ bản, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển,.… Các kiến nghị, phản ánh của nhân dân được lãnh đạo các cấp, các ngành tiếp thu, giải thích, hướng dẫn và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan giải quyết kịp thời.

b) Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo

Qua thực hiện công tác tiếp công dân và tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện và các cơ quan, đơn vị đã tiếp nhận 226 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân (trong đó 9 đơn năm trước chuyển sang), cụ thể:

- Ban Tiếp công dân và các phòng, ban cấp huyện tiếp nhận: 100 đơn kiến nghị, phản ánh (05 đơn năm trước chuyển sang). Trong đó, 37 đơn đủ điều kiện xử lý thuộc thẩm quyền giải quyết; 61 đơn đủ điều kiện thụ lý không thuộc thẩm quyền giải quyết; 02 đơn không đủ điều kiện xử lý. UBND huyện đã ban hành văn bản hướng dẫn, chuyển 61 đơn đến các cơ quan, đơn vị và UBND các xã thị trấn giải quyết theo thẩm quyền; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ quan chức năng tham mưu UBND huyện giải quyết 37 đơn thuộc thẩm quyền. Kết quả đã ban hành công văn trả lời, văn bản giải quyết 33 đơn; 04 đơn đang giải quyết.

- UBND các xã, thị trấn đã tiếp nhận: 126 đơn kiến nghị, phản ánh của công dân (04 đơn kỳ trước chuyển sang) và 60 đơn kiến nghị do UBND huyện chuyển đến giải quyết theo thẩm quyền. Kết quả UBND các xã, thị trấn đã thụ lý giải quyết 178 đơn thuộc thẩm quyền, 08 đơn đang giải quyết.

Nội dung các đơn thư khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, đề xuất đến liên quan đến lĩnh vực quản lý đất đai, công tác xây dựng cơ bản, chính sách xã hội, bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển...

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

   a) Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN (phòng, chống tham nhũng)

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về  phòng, chống tham nhũng, trong đó chú trọng triển khai Kế hoạch của Tỉnh ủy, Huyện ủy về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp về phòng, chống tham nhũng; Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 16/01/2017 của UBND tỉnh về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Chương trình công tác trọng tâm của Huyện ủy về phòng, chống tham nhũng năm 2017. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 23/02/2017 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017; Kế hoạch số 42/KH-UBND ngày 17/4/2017 về thực hiện chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2017-2020. Chỉ đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng thuộc lĩnh vực và phạm vi quản lý của đơn vị mình để tổ chức triển khai kịp thời chương trình, kế hoạch về phòng, chống tham nhũng năm 2017. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về PCTN, đa dạng về hình thức và nội dung, trong đó chú trọng việc quán triệt công tác PCTN gắn liền việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chuyên môn, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội các địa phương, đơn vị.

 

b) Kết quả công tác đấu tranh PCTN

- Việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị

Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc công khai, minh bạch trong hoạt động, trong đó tập trung thực hiện công khai, minh bạch trên các lĩnh vực nhạy cảm dễ phát sinh tham nhũng như: tài chính và ngân sách, xây dựng cơ bản, việc huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân, mua sắm trang thiết bị… Thực hiện công khai, minh bạch, chặt chẽ các quy trình, thủ tục về tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, công tác tổ chức, cán bộ ....

- Về công khai, minh bạch trong quản lý, sử dụng ngân sách Nhà nước và mua sắm tài sản công và thực hiện các chế độ, định mức

+ UBND huyện đã thực hiện công khai dự toán, quyết toán ngân sách thông qua kỳ họp HĐND huyện cuối năm. Trên cơ sở đó, UBND huyện đã quyết định và thông báo cụ thể chi tiết về dự toán ngân sách đến từng cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách. Đã thực hiện đúng quy chế kiểm tra, thẩm tra, thông báo dự toán để các đơn vị dự toán ngân sách huyện thực hiện việc chi ngân sách theo dự toán được duyệt, đảm bảo nguyên tắc quản lý tài chính ngân sách theo quy định.

+ Về việc thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn: UBND huyện đã ban hành, rà soát, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về chế độ, định mức trên các lĩnh vực tài chính ngân sách, thi đua khen thưởng, cải cách hành chính… Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định về chế độ, định mức các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Trong 9 tháng đầu năm 2017, đã chỉ đạo phòng Tài chính - Kế hoạch tiến hành thẩm định quyết toán ngân sách đối với các đơn vị dự toán; tập trung đẩy mạnh công tác thẩm định quyết toán vốn đầu tư các công trình xây dựng cơ bản, đã quyết định phê duyệt quyết toán 22 công trình, giảm giá trị quyết toán tiết kiệm cho ngân sách 69 triệu đồng.

+ Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ đã giao trong dự toán đầu năm, 87 cơ quan, đơn vị đã xây dựng Quy chế chi tiêu nội bộ để thực hiện; thực hiện nghiêm túc quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp; việc mua sắm tài sản, thiết bị thực hiện đảm bảo công khai, minh bạch; thông báo giá mua sắm tài sản, thiết bị thực hiện đúng theo quy định.

- Công khai, minh bạch trong công tác tổ chức cán bộ

+ Thực hiện đúng theo quy định về công khai, minh bạch và chặt chẽ trong công tác tổ chức cán bộ. Việc tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức luôn bám sát các nội dung yêu cầu văn bản của cấp trên. Trong 9 đầu năm 2017, đã quyết định tuyển dụng 05 viên chức, bổ nhiệm lại 03 cán bộ các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện. Ngoài ra, đã quyết định điều động, luân chuyển và bổ nhiệm kế toán đối với 10 công chức Kế toán ngân sách tại UBND các xã, thị trấn.

+ Thực hiện nghiêm túc, kịp thời và đảm bảo đúng theo quy định trong giải quyết các chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là công tác nâng lương, chuyển ngạch, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật… và các chế độ chính sách khác.

- Về thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức

  Thực hiện Chỉ thị 32/CT-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh về việc đẩy mạnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thi hành công vụ; thực hiện Quy chế văn hoá công sở; Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và tăng cường công tác quản lý cán bộ, công chức theo theo quy định. UBND huyện đã thành lập Đoàn kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện nhằm xử lý và chấn chỉnh kịp thời vị phạm về kỷ luật, kỷ cương hành chính.

- Về chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng

+ Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định 158/2007/NĐ-CP ngày 27/10/2007 của Chính phủ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 11/5/2017 về việc chuyển đổi vị trí công tác năm 2017. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiến hành rà soát, kịp thời tiến hành phân công lại nhiệm vụ, căn cứ danh mục chuyển đổi theo định kỳ vị trí công tác đối với một số cán bộ, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý theo quy định để tham mưu UBND huyện thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác đúng quy trình, thủ tục.

+ Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 06/2016/CT-UBND ngày 08/01/2016 của UBND huyện về nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong cơ quan hành chính. Các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trách nhiệm thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời phát hiện, xử lý kịp thời các hành vi tham nhũng trong nội bộ cơ quan, đơn vị. Trong 9 tháng đầu năm 2017, trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào vi phạm bị xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng.

  - Việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản và thu nhập

Công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập hàng năm được tổ chức thực hiện kịp thời theo quy định, UBND huyện đã ban hành Công văn số 909/UBND ngày 21/11/2016 về việc triển khai công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016. Kết quả, 100% các cơ quan, đơn vị thuộc diện quản lý đã thực hiện công tác kế khai, minh bạch tài sản đúng theo quy định, cụ thể: số cơ quan, ban ngành và các đơn vị trên địa bàn trong phạm vi quản lý thuộc diện kê khai: 42 đơn vị. Tổng số người phải kê khai: 460 người, tổng số người đã kê khai: 460 người. Việc công khai bản kê khai được thực hiện nghiêm túc, phần lớn các đơn vị thực hiện hình thức công khai tại cuộc họp.

- Về thực hiện cải cách hành chính

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm hơn nữa thực hiện công tác cải cách hành chính, trong đó chú trọng cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tục thực hiện Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương, UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân theo cơ chế một cửa trên địa bàn, đặc biệt là tổ chức niêm yết công khai đầy đủ các hồ sơ, thủ tục hành chính, các khoản phí, lệ phí theo quy định và các văn bản có liên quan. Thực hiện Quyết định số 402/QĐ-UBND ngày 01/3/2017 UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Hành chính công cấp huyện, UBND huyện đã ban hành Quyết định 293/QĐ-UBND ngày 24/3/2017 về thành lập Trung tâm hành chính công huyện Quảng Điền. Trên cơ sở đó, đã tiến hành khai trương và đưa Trung tâm hành chính công của huyện vào hoạt động.

+ Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì, cải tiến, hoàn thiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 tại cấp huyện và mở rộng đến tất cả các xã, thị trấn để kịp thời giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng và khắc phục tình trạng chậm trễ trong việc giải quyết thủ tục hành chính.

- Việc áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành và đổi mới phương thức thanh toán

Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện áp dụng khoa học công nghệ trong điều hành quản lý, đổi mới phương thức thanh toán nhằm hạn chế những tiêu cực tham nhũng. Thực hiện Chỉ thị số 20/2007/CT-TTg ngày 24/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về trả lương qua tài khoản cho các đối tượng hưởng lương từ ngân sách và thực hiện việc thanh toán sử dụng ngân sách nhà nước đều được thực hiện bằng hình thức chuyển khoản qua Kho bạc Nhà nước để kiểm soát, theo dõi và quản lý, đối chiếu theo quy định, hạn chế thấp nhất việc giao dịch bằng tiền mặt nhằm phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 80% cơ quan, đơn vị thực hiện phương thức trả lương qua tài khoản, trong đó các cơ quan cấp huyện thực hiện 100%, một số cơ quan, đơn vị còn lại do địa bàn xa trung tâm, việc bố trí máy ATM khó khăn nên chưa thực hiện được.

c) Phát hiện, xử lý các vụ việc tham nhũng và vi phạm khác

Trong 9 tháng đầu năm 2017, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chức năng tổ chức nhiều cuộc thanh tra, kiểm tra tại các địa phương, đơn vị trên địa bàn. Qua công tác thanh tra, chưa phát hiện vụ việc tham nhũng xảy ra trên địa bàn, tuy nhiên đã chỉ ra những khuyết điểm, tồn tại và kiến nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ chức khắc phục để đưa công tác quản lý, điều hành ngày càng tốt hơn, góp phần phòng ngừa và ngăn chặn các hành vi tham nhũng, lãng phí xảy ra.

d) Công tác đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành, tiến hành kiểm tra các chợ và 76 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện. Qua quá trình kiểm tra, đã phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đúng định lượng, không đúng công dụng ghi trên bao bì... Kết thúc kiểm tra đã xử lý tại chỗ các hàng hoá vi phạm.

Trong 9 tháng đầu năm 2017, qua công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, cơ quan Công an huyện đã phát hiện và bắt giữ 03 vụ, gồm 03 đối tượng vận chuyển hàng cấm, với số lượng 660 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, Hero, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 40 triệu đồng; Hạt Kiểm lâm huyện kết hợp với Phòng Cảnh sát Môi trường phát hiện 01 vụ cất giữ lâm sản trái phép, tịch thu lâm sản: 4,912 m3, xử phạt vi phạm hành chính  số tiền 30.000.000 đồng; đấu giá lâm sản nộp ngân sách nhà nước số tiền:   21.800.000 đồng./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.094
Truy câp hiện tại 967