Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kết quả sau 03 năm thực hiện Luật Tiếp công dân trên địa bàn huyện
Ngày cập nhật 24/09/2017

           Ngày 25/11/2013, Quốc hội ban hành Luật Tiếp công dân. Luật này quy định về trách nhiệm tiếp công dân; quyền và nghĩa vụ của người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc tổ chức hoạt động tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân, địa điểm tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị và điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân.Ngay sau khi có hiệu lực, UBND huyện đã tích cực chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã thị trấn thực hiện nghiêm túc. Sau 03 năm triển khai thực hiện, công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện đạt được những kết quả đáng ghi nhận.

I. VIỆC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI THỰC HIỆN LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt việc thực hiện Luật Tiếp công dân

UBND huyện đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các quy định của Luật Tiếp công dân, Nghị định 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Tiếp công dân đến lãnh đạo các cơ quan, ban ngành, đoàn thể cấp huyện, Chủ tịch UBND và cán bộ phụ trách tiếp công dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện gắn với tổ chức quán triệt Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị. Trên cơ sở đó, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn củng cố công tác tiếp công dân, chú trọng việc bố trí địa điểm tiếp công dân, phân công cán bộ và tổ chức công tác tiếp công dân nghiêm túc theo quy định của Luật Tiếp công dân.

Qua 3 năm triển khai Luật Tiếp công dân, công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện đã được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện nghiêm túc, từng bước đi vào nề nếp. Những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, tạo điều kiện thuận lợi thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn.

 2. Việc ban hành văn bản để tổ chức triển khai Luật Tiếp công dân

UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 02/12/2014 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị, Luật Tiếp công dân và Nghị định số 64/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện theo kế hoạch của UBND huyện. Hàng năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Chỉ đạo Thanh tra huyện xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra để tổ chức thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện các quy định pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

3. Công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân trong cho cán bộ, công chức và các tầng lớp nhân dân

Đã chỉ đạo phòng Tư pháp huyện xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm để tổ chức các lớp tuyên truyền, phổ biến Luật Tiếp công dân cho cán bộ, nhân dân trên địa bàn 11 xã, thị thấn. Chỉ đạo phòng Văn hoá - Thông tin, Đài truyền thanh huyện tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn căn cứ vào kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của UBND huyện để xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền đến tận các tầng lớp nhân dân trên địa bàn.

4. Việc thực hiện chế độ, thông tin báo cáo theo quy định

Thực hiện chế độ, thông tin báo cáo theo quy định, hàng năm, UBND huyện giao trách nhiệm cho Thanh tra huyện tham mưu tổng hợp, báo cáo tình hình kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo định kỳ kịp thời theo quy định và báo cáo đột xuất theo yêu cầu của cấp trên. Việc thực hiện báo cáo đúng, đầy đủ nội dung theo đề cương hướng dẫn và các biểu mẫu quy định.

II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG TIẾP CÔNG DÂN TỪ 01/7/2014 ĐẾN 01/7/2017

1. Bối cảnh tình hình chung

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian qua được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo với nhiều biện pháp đồng bộ, quyết liệt, có sự phối hợp của UBMTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội, các cơ quan, ban ngành nên công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có sự chuyển biến tích cực. Công tác tiếp dân được tổ chức thực hiện nghiêm túc; các vụ việc khiếu nại, tố cáo mới phát sinh được xem xét, giải quyết kịp thời; các vụ khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài được tập trung rà soát giải quyết dứt điểm. Tuy nhiên, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn huyện trong thời gian tới còn có diễn biến phức tạp đòi hỏi công tác tiếp công dân phải được quan tâm chỉ đạo để tiếp nhận và giải quyết kịp thời, dứt điểm những khiếu nại, tố cáo và phản ánh, kiến nghị của công dân nhằm hạn chế phát sinh điểm nóng, phức tạp kéo dài.

2. Thống kê, phân loại và kết quả xử lý các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

- Trong giai đoạn từ ngày 01/7/2014 đến 01/7/2017, UBND huyện và các cơ quan, địa phương, đơn vị trên địa bàn đã tiếp nhận 490 đơn, trong đó: Đơn khiếu nại: 13 đơn; đơn tố cáo:  04 đơn; đơn kiến nghị, phản ánh: 473 đơn.

+ Đơn thuộc thẩm quyền thụ lý giải quyết của UBND huyện: 108 đơn (khiếu nại 04 đơn, kiến nghị, phản ánh 104 đơn). Đơn không đủ điều kiện xử lý: 14 đơn.

+ Chuyển cho các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giải quyết: 368 đơn (khiếu nại 09 đơn, tố cáo 04 đơn, kiến nghị phản ánh 355 đơn).

+ Hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan, tố chức có thẩm quyền giải quyết 14 đơn kiến nghị, phản ánh.

- Nội dung đơn: Đơn thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện liên quan đến việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, lĩnh vực đất đai, về công tác thu hồi đất, đền bù giải phóng mặt bằng, một số nội dung khác ở địa phương.

            Trong công tác giải quyết đơn thư của công dân, tuỳ theo nội dung từng loại đơn, UBND huyện giao trách nhiệm cho từng cơ quan liên quan theo chức năng để trực tiếp kiểm tra, xác minh và đề xuất biện pháp giải quyết cụ thể, nhờ vậy các đơn thư được giải quyết kịp thời, đúng thẩm quyền, đúng quy định.

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH CỦA LUẬT TIẾP CÔNG DÂN

1. Quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân

- Thực hiện theo Điều 7, Luật Tiếp công dân và Quy chế, nội quy tiếp công dân; các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua tiếp công dân được UBND huyện chỉ đạo thực hiện công khai và thông báo đầy đủ tại trụ sở và địa điểm tiếp công dân. Việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh qua tiếp công dân được đảm bảo. Trong thời gian qua, công tác tiếp công dân trên địa bàn huyện chưa có trường hợp nào xảy ra vi phạm làm ảnh hưởng đến các quyền, nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh.

- Xác định tiếp công dân là một trong những nhiệm vụ quan trọng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có thẩm quyền nhằm lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân về việc thực hiện khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo đúng quy định của pháp luật. Căn cứ theo Điều 8 Luật tiếp công dân 2013, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người tiếp công dân theo quy định. Việc bố trí, phân công cán bộ tiếp công dân đảm bảo đúng theo tiêu chuẩn.

2. Việc tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân của UBND huyện

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013 và Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 3.182/QĐ-UBND ngày 07/8/2014 về việc thành lập Ban Tiếp công dân của huyện và phân công 01 chuyên viên Văn phòng thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại trụ sở tiếp công dân của UBND huyện. Bố trí Phòng tiếp công dân của UBND huyện đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất cần thiết và thuận lợi cho việc tiếp công dân. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bố trí phòng tiếp công dân để thực hiện công tác tiếp công dân kịp thời, nghiêm túc.

Thực hiện quy định tại khoản 3, điều 13, Luật Tiếp công dân năm 2013, Văn phòng Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã cử đại diện phối hợp cùng Ban Tiếp công dân huyện thực hiện việc tiếp công dân thường xuyên tại Ban Tiếp công dân huyện. Bên cạnh đó, trong quá trình thực hiện tiếp công dân tại cơ sở  và tiếp công dân phục vụ cho các sự kiện lớn của địa phương như Đại hội Đảng các cấp, các cuộc bầu cử,... UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và thông báo các cơ quan liên quan phối hợp trong thực hiện công tác tiếp công dân. Mối quan hệ phối hợp giữa Huyện ủy với UBND huyện và các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân ngày càng gắn kết, hiệu quả, nhờ vậy công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo ngày càng được nâng cao.

3. Việc tổ chức tiếp công dân tại cấp xã

Việc tổ chức tiếp công dân tại UBND các xã, thị trấn đã được thực hiện theo Luật Tiếp công dân và Quy chế tổ chức tiếp công dân trên địa bàn tỉnh. UBND các xã, thị trấn đã bố trí phòng tiếp công dân; ban hành, niêm yết Nội quy tiếp công dân và lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND xã, thị trấn nghiêm túc; lập sổ tiếp công dân và thực hiện ghi chép khá đầy đủ theo quy định. Lãnh đạo UBND các xã, thị trấn đã tăng cường tiếp công dân để lắng nghe, tiếp thu và giải trình những vấn đề nhân dân quan tâm; xem xét giải quyết kịp thời những kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền, những vấn đề không thuộc thẩm quyền đã hướng dẫn công dân gửi đơn đến đúng cơ quan có thẩm quyền hoặc có văn bản kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tuy vậy, việc tổ chức tiếp công dân cấp xã còn gặp khó khăn nhất định do điều kiện cơ sở vật chất còn khó khăn nên một số đơn vị chưa bố trí được phòng tiếp công dân riêng mà phải bố trí chung phòng làm việc; trang thiết bị cần thiết chưa được trang bị đầy đủ,...

4. Kết quả tiếp công dân

Thực hiện theo quy định Luật Tiếp công dân, ngày từ đầu năm, UBND huyện đã ban hành thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện tại trụ sở tiếp công dân huyện và lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện tại cơ sở. Lịch tiếp công dân được thông báo rộng rãi đến các cơ quan, ban ngành, địa phương đơn vị trên địa bàn huyện và thông báo công khai trên phương tiện truyền thanh, đăng tải trên website thông tin điện tử của huyện. Việc tiếp công dân được mở sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ.

Từ 01/7/2014 đến 01/7/2017, Chủ tịch UBND huyện đã thực hiện tiếp công dân định kỳ tại trụ sở tiếp công dân 82 lần và tiếp công dân tại cơ sở 34 lần. Trong thời gian qua, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tương đối ổn định, công tác quản lý, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ trên các lĩnh vực chưa phát sinh những vụ việc phức tạp làm ảnh hưởng đến quyền và lợi ích nhân dân nên trong các buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo UBND huyện chỉ có 08 lượt công dân đến kiến nghị, phản ánh. Qua tiếp công dân, các kiến nghị, phản ánh của công dân được lãnh đạo UBND huyện tiếp nhận, giải quyết kịp thời theo quy định.

Đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên tại cơ quan, đơn vị. Qua tiếp công dân thường xuyên, các cơ quan, đơn vị đã tiếp 626 lượt công dân. Nội dung công dân đề cập tại các buổi tiếp công dân tập trung chủ yếu các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, xây dựng cơ bản, chính sách xã hội và một số nội dung khác ở địa phương. Tại các buổi tiếp công dân, lãnh đạo các cơ quan, đơn vị đã giải thích cụ thể phần lớn những thắc mắc, kiến nghị của công dân, đồng thời tiếp nhận những đơn thư của công dân gửi trực tiếp, giao trách nhiệm cho cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh, giải quyết theo thẩm quyền.

5. Những thuận lợi, khó khăn trong công tác tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh

Công tác tiếp công dân đã được Chủ tịch UBND huyện, Thủ trưởng các cơ quan, địa phương, đơn vị chú trọng quan tâm; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo đã từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời gian quy định; công tác vận động, thuyết phục, hòa giải tại cơ sở đã được chú trọng, đạt kết quả khá tốt, góp phần hạn chế phát sinh khiếu nại, tranh chấp ngay từ cơ sở.

Các cơ quan chuyên môn đã thực hiện tốt chức năng tham mưu Chủ tịch UBND huyện trong quá trình triển khai thực hiện Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân, nhất là trong việc tổng hợp, báo cáo, tham mưu đề xuất biện pháp triển khai, xây dựng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn công tác tiếp công dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

Tuy vậy, bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, hạn chế đó là:

- Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo đã được thực hiện thông qua nhiều biện pháp, hình thức nhưng còn thiếu thường xuyên, liên tục.

- Một số kiến nghị của công dân trong lĩnh vực đất đai giải quyết còn chậm. Nhiều trường hợp công dân nhiều lần kiến nghị nhưng chưa thể giải quyết dứt điểm do vướng mắc về cơ chế, quy định của pháp luật; nhận thức, hiểu biết về pháp luật của một số người dân còn hạn chế, còn tình trạng kiến nghị nhưng thiếu căn cứ hoặc không có căn cứ gây khó khăn cho cơ quan chức năng nhà nước; một số vụ việc đã được giải quyết, trả lời theo đúng quy định của pháp luật nhưng công dân vẫn tiếp tục gửi đơn đề nghị giải quyết,...

- Cơ sở vật chất một số cơ quan, đơn vị còn khó khăn, đặt biệt các xã, thị trấn nên việc bố trí phòng tiếp công dân, trang bị cơ sở vật chất cần thiết cho việc tiếp công dân chưa đảm bảo; một số cán bộ, công chức làm công tác tham mưu giải quyết đơn thư nắm chưa sâu các quy định của pháp luật và thiếu kinh nghiệm nên kết quả tham mưu giải quyết chưa đạt hiệu quả cao.

- Cơ chế, chính sách, pháp luật trong một số lĩnh vực còn những bất cập, chưa phù hợp thực tế gây khó khăn trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Nguyễn Duẫn

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.778.607
Truy câp hiện tại 1.320