Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tài chính Kế hoạch
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 3

04

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

Quy trình 4

05

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Quy trình 5

06

THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Quy trình 6

07

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Quy trình 7

08

PHÊ DUYỆT  ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tài chính Kế hoạch
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 3

04

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

Quy trình 4

05

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Quy trình 5

06

THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Quy trình 6

07

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Quy trình 7

08

PHÊ DUYỆT  ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tài chính Kế hoạch
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 3

04

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

Quy trình 4

05

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Quy trình 5

06

THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Quy trình 6

07

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Quy trình 7

08

PHÊ DUYỆT  ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tài chính Kế hoạch
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 3

04

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

Quy trình 4

05

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Quy trình 5

06

THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Quy trình 6

07

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Quy trình 7

08

PHÊ DUYỆT  ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tài chính Kế hoạch
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 3

04

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

Quy trình 4

05

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Quy trình 5

06

THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Quy trình 6

07

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Quy trình 7

08

PHÊ DUYỆT  ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tài chính Kế hoạch
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 3

04

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

Quy trình 4

05

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Quy trình 5

06

THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Quy trình 6

07

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Quy trình 7

08

PHÊ DUYỆT  ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Tài chính Kế hoạch
Ngày cập nhật 21/05/2013

LĨNH VỰC

TÀI CHÍNH – KẾ HOẠCH

 

STT

Tên Quy trình

Quy trình

kèm theo

01

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 1

02

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 2

03

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Quy trình 3

04

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT

BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

(CÓ TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ≤ 5 TỶ ĐỒNG)

Quy trình 4

05

THẨM TRA, PHÊ DUYỆT

QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ DỰ ÁN HOÀN THÀNH

Quy trình 5

06

THẨM TRA BÁO CÁO QUYẾT TOÁN CỦA CÁC ĐƠN VỊ DỰ TOÁN

Quy trình 6

07

THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA SẮM TÀI SẢN

Quy trình 7

08

PHÊ DUYỆT  ĐIỀU CHUYỂN, BÁN, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ TÀI SẢN

Quy trình 8

 

Tổng số 08 Quy trình

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 13.168.386
Truy câp hiện tại 6.128