Tìm kiếm tin tức
Công bố Quyết định sát nhập Đài truyền thanh vào Trung tâmVăn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Quảng điền
Ngày cập nhật 04/01/2019

Ngày 28/12/2018, UBND huyện Quảng Điền đã tổ chức công bố Quyết định sát nhập Đài truyền thanh vào Trung Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền.

              Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Quảng Điền là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Quảng Điền, chịu sự quản lý, lãnh đạo và chỉ đạo toàn diện của UBND huyện Quảng Điền. Đồng thời, chịu sự kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của các cơ quan quản lý chuyên ngành cấp trên. Đây là cơ quan tuyên truyền của Đảng bộ, chính quyền địa phương, phát triển sự nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương; hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác văn hóa, thông tin, thể thao và du lịch ở cơ sở; tổ chức cung ứng dịch vụ công; đáp ứng nhu cầu hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, du lịch và tiếp nhận thông tin, nâng cao dân trí, nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa của nhân dân trên địa bàn.

              Tại buổi công bố quyết định, đại diện lãnh đạo UBND huyện đã trao quyết định bổ nhiệm các chức danh trong Ban giám đốc Trung tâm, bao gồm: 01 đồng chí Phó Giám đốc Phụ trách và 04 đồng chí Phó Giám đốc.

                                                                                                                                                                                                                                     Thanh Loan

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.397.026
Truy câp hiện tại 1.013