Tìm kiếm tin tức
HĐND huyện QĐ làm tốt chức năng, nhiệm vụ và phát huy vai trò đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân
Ngày cập nhật 16/03/2021

 

Nhiệm kỳ 2016 – 2021 vừa qua, thực hiện Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp năm 2015 và các văn bản hướng dẫn tổ chức thực hiện, HĐND huyện Quảng Điền đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật, tăng cường đổi mới về tổ chức, hình thức hoạt động, không ngừng phát huy vai trò của cơ quan đại diện cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội góp phần xây dựng Quảng Điền trở thành huyện nông thôn mới.

Phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND huyện Quảng Điền đã thực hiện thắng lợi hoàn thành các chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ được đề ra. Theo đó, trong nhiệm kỳ qua, HĐND huyện đã tổ chức 24 kỳ họp, ban hành 144 Nghị quyết. (trong đó có 27 nghị quyết liên quan đến công tác chỉ đạo, điều hành hàng năm của chính quyền địa phương như nhiệm vụ kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách, chương trình giám sát hàng năm của HĐND huyện; 05 nghị quyết mang tính chất liên quan đến việc thông qua các qui hoạch, điều chỉnh qui hoạch… và 98 nghị quyết về kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021- 2025 và năm 2020, năm 2021; 14 nghị quyết về cơ cấu tổ chức). Các nghị quyết của HĐND huyện ban hành đều căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương và các nghị quyết của HĐND cấp trên, của cấp uỷ Đảng cùng cấp để cụ thể hoá thành mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể của địa phương, phù hợp với từng thời kỳ. Chất lượng các kỳ họp HĐND huyện được cải tiến, nâng lên, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương ngày càng có trọng tâm, sát với tình hình thực tế, góp phần vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, thực hiện công tác giảm nghèo bền vững, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTN của huyện.

 

        

Công tác giám sát của Thường trực HĐND, các Ban HĐND huyện tiếp tục đổi mới về nội dung, hình thức. Vì vậy, chất lượng các cuộc giám sát được nâng lên, kịp thời phát hiện những thiếu sót, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nhiều kiến nghị được xem xét, giải quyết kịp thời. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức được 38 đoàn giám sát. HĐND cấp xã tổ chức được 196 đoàn giám sát. Ngoài các đợt giám sát theo kế hoạch đã được xây dựng ngay từ đầu năm, HĐND các cấp cũng đã thực hiện các đợt giám sát với những nội dung do yêu cầu thực tế của địa phương. HĐND huyện và các ban đã tổ chức được 22 đợt giám sát chuyên đề với các nội dung liên quan. Nhìn chung, hoạt động giám sát của Thường trực, các ban HĐND từng bước được đổi mới cả về phương thức và nội dung, hoạt động giám sát của HĐND, các Ban của HĐND trong nhiệm kỳ 2016-2021 được chú trọng và đạt được những kết quả thiết thực, cơ bản hoàn thành chương trình đề ra, bảo đảm tiến độ và chất lượng được nâng lên.

Cùng với các nhiệm vụ trên, HĐND huyện cũng đã thực hiện tốt hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân theo quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, HĐND huyện đã tổ chức 82 đợt tiếp xúc cử tri với khoảng 940 ý kiến tham gia. Tại các đợt tiếp xúc cử tri, các đại biểu HĐND đã thông báo tóm tắt đến cử tri tình hình phát triển kinh tế - xã hội của các cấp và thông báo tình hình giải quyết các kiến nghị của cử tri đề xuất tại các kỳ họp trước. Tỷ lệ ý kiến kiến nghị được giải quyết đạt trên 95%. Qua đó, cử tri đã phản ánh được tâm tư, nguyện vọng, ý kiến của mình tới đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời và giải quyết kịp thời, tạo niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Công tác tiếp dân tại cơ sở và thực hiện theo lịch tiếp dân hàng tháng được Thường trực HĐND các cấp duy trì thường xuyên và nghiêm túc và đạt kết quả tốt.

Song song với nhiệm vụ trên, Mối quan hệ của HĐND với các cơ quan và tổ chức liên quan được thực hiện tốt như: Giữa HĐND với cấp uỷ Đảng, HĐND huyện, xã, thị trấn thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ với cấp ủy Đảng để tranh thủ sự lãnh đạo sâu sát của các cấp ủy Đảng. Các nghị quyết của HĐND đều dựa trên cơ sở các nghị quyết của Đảng mà cụ thể hoá cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND; HĐND các cấp đã thực hiện tốt mối quan hệ phối hợp chặt chẽ với UBND cùng cấp.

HĐND huyện còn thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa HĐND và UBMTTQ Việt Nam. Trong hoạt động của mình, HĐND huyện, xã, thị trấn luôn chủ động phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ Việt Nam cùng cấp; Thường xuyên duy trì thông tin, báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND cấp dưới đối với HĐND cấp trên, tạo được thông tin 2 chiều để từ đó tranh thủ ý kiến chỉ đạo nhằm từng bước nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND cấp dưới, bổ sung vào chương trình công tác những vấn đề phát sinh, nổi cộm cần tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của từng địa phương. Đồng thời, HĐND thường xuyên mời đại diện của Toà án nhân dân và Viện Kiểm sát nhân dân tham gia cùng Đoàn giám sát tại các cơ quan khác thuộc khối nội chính khi có nội dung liên quan như: tình hình xử lý vi phạm hành chính trên các lĩnh vực; quản lý các đối tượng phạm pháp hình sự thi hành hình phạt cải tạo không giam giữ, thi hành hình phạt tù cho hưởng án treo và sau khi chấp hành hình phạt tù...

Có thể khẳng định, Nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND huyện, các xã, thị trấn đã có nhiều đổi mới trong tổ chức và hoạt động, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn, góp phần quan trọng vào việc xây dựng thành công 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới và huyện đạt chuẩn nông thôn mới./.

                                                                       

                                                                               Thực hiện: Ngọc Kim

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.396.962
Truy câp hiện tại 1.011