Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đảng bộ Huyện Quảng Điền chú trọng đổi mới nội dung nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng
Ngày cập nhật 03/09/2020

         Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã đề ra, Huyện ủy Quảng Điền xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị ở địa phương trong nhiệm kỳ mới. Do đó, Huyện ủy Quảng Điền sẽ tiếp tục chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao chất lượng công tác Đảng trên cả bốn mặt gồm: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

          Đảng bộ huyện Quảng Điền hiện có 46 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc với 2730 đảng viên, để thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã đề ra, trong giai đoạn hiện nay, Huyện ủy Quảng Điền đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng tăng cường công tác triển khai quán triệt đưa nội dung Nghị quyết Đại hội đi vào cuộc sống, nhất là thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, các chương trình trọng điểm, công trình trọng điểm đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó, Huyện ủy Quảng Điền sẽ đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức chính trị và tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Coi trọng công tác giáo dục truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của quê hương. Nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, đẩy mạnh đấu tranh chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và các biểu hiện sai trái trong cán bộ, đảng viên.

         Bên cạnh đó, Huyện ủy Quảng Điền sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp công tác tư tưởng theo hướng bám sát thực tiễn, hướng mạnh về cơ sở, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân để lắng nghe, nắm bắt những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân nhất là quá trình triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2020 – 2025. Qua đó sẽ giúp cấp ủy và chính quyền địa phương có các giải pháp giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của nhân dân, tạo thêm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời không ngừng nâng cao chất lượng việc học tập, nghiên cứu, quán triệt gắn với việc cụ thể hoá và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

        Song song với các nhiệm vụ trên, trong giai đoạn 2020 – 2025, Huyện ủy Quảng Điền chú trọng tăng cường và nâng cao hiệu quả xây dựng Đảng về đạo đức, luôn nêu cao tinh thần tự giác tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên; Tiếp tục đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, thực hiện thường xuyên, sâu rộng có hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Phát huy vai trò tiên phong gương mẫu và trách nhiệm nêu gương của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và đảng viên nhằm tạo sự lan tỏa, thúc đẩy các phong trào cách mạng.

         Trong công tác cán bộ, Huyện Quảng Điền sẽ tích cực chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn... của Trung ương, Tỉnh và huyện về công tác tổ chức xây dựng Đảng. Tăng cường rà soát tổ chức bộ máy và cán bộ để thực hiện quy trình củng cố, kiện toàn cán bộ lãnh đạo, quản lý đối với các địa phương, đơn vị còn thiếu hoặc khi có biến động. Làm tốt công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ phục vụ cho việc đề bạt, bổ nhiệm. Quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ trong quy hoạch. Tăng cường công tác luân chuyển cán bộ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

         Huyện ủy Quảng Điền cũng đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác bồi dưỡng và kết nạp đảng viên và quản lý đảng viên; Phấn đấu hàng năm kết nạp 60 đảng viên mới, quan tâm công tác phát triển đảng viên ở khu vực nông thôn, nâng tỷ lệ đảng viên là trưởng thôn, tổ dân phố, trưởng Ban công tác Mặt trận và chi hội trưởng các hội đoàn thể ở các thôn, tổ dân phố. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên và công tác thi đua khen thưởng của Đảng, chính sách cán bộ.

       Đối với công tác kiểm tra, giám sát, Huyện ủy sẽ thường xuyên triển khai thực hiện nghiêm túc các quyết định, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng. Tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận của chính quyền, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tích cực làm tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí,

         Một trong những nội dung quan trọng trong nhiệm kỳ mới 2020 – 2025 là Huyện ủy Quảng Điền chú trọng đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo của Đảng bảo đảm vai trò lãnh đạo toàn diện. Coi trọng công tác xây dựng Đảng trên cả 4 mặt gồm: chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Thực hiện nghiêm túc quy chế, chương trình làm việc của cấp ủy đã đề ra. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách. Đẩy mạnh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Đổi mới việc xây dựng, ban hành chỉ thị, nghị quyết và tổ chức các cuộc hội, họp. Phân công công việc cho từng cá nhân một cách cụ thể, rõ ràng gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân; khắc phục tình trạng chồng chéo, buông lỏng hoặc đùn đẩy trách nhiệm trong thực hiện công việc.

           Để làm tốt công tác xây dựng Đảng và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của huyện giai đoạn 2020 – 2025, Huyện ủy Quảng Điền đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tăng cường tiếp xúc ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra; lắng nghe, tiếp thu và giải quyết kịp thời, hợp lý những đề xuất của cấp dưới và nhân dân. Cải tiến phong cách, lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, vì dân; tạo điều kiện cho đảng viên, nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tham gia giám sát hoạt động của tổ chức Đảng và Nhà nước; thực hiện nói đi đôi với làm và làm có hiệu quả. Đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, khắc phục tình trạng rườm rà về thủ tục, giảm bớt giấy tờ, hội họp. Đổi mới việc xây dựng, ban hành chỉ thị, nghị quyết và tổ chức các cuộc hội, họp theo hướng tinh gọn và hiệu quả./.

 

                                                                           Thực hiện: Ngọc Kim

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.034
Truy câp hiện tại 1.321