Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền Nâng cao chất lượng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ - Hướng đầu tư cho quá trình phát triển kinh tế
Ngày cập nhật 09/08/2019

     Đào tạo nguồn nhân lực trẻ nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa là một việc làm đang được các cấp, các ngành trên địa bàn huyện Quảng Điền quan tâm, chú trọng nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ trí thức các cấp có đủ phẩm chất, đạo đức cách mạng, năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ thực hiện tốt những nhiệm  và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

          Huyện Quảng Điền hiện có khoảng 1.477 người có trình độ từ cao đẳng trở lên, chiếm 1,58 % dân số toàn huyện, trong những năm qua, để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ trí thức, Huyện ủy Quảng Điền đã triển khai nhiều chương trình, hành động, cụ thể hóa và ban hành nhiều nghị quyết, chuyên đề như: Phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng nguồn nhân lực; phát triển khoa học và công nghệ, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp; chiến lược cán bộ, công tác khuyến học, khuyến tài; đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình ....những chương trình, kế hoạch, hành động này đã tác động mạnh mẽ đến đội ngũ trí thức, tạo điều kiện để đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện Quảng Điền phát huy tài năng, trí tuệ, đóng góp công sức vào quá trình xây dựng và phát triển kinh tế xã hội huyện nhà. Đặc biệt, đội ngũ trí thức là cán bộ chủ chốt cấp huyện đã tích cực tham gia các hoạt động thực tiễn, nghiên cứu, đề xuất cùng tập thể bàn và quyết định các chủ trương, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cụ thể hóa, đưa các chủ trương, nghị quyết đi vào cuộc sống, cùng với Đảng bộ và nhân dân huyện Quảng Điền thực hiện và đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực, làm cho bộ mặt kinh tế của huyện nhà ngày càng khởi sắc.

Bên cạnh đó, để nâng cao chất lượng hoạt động, huyện Quảng Điền cũng đã tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng chính trị, quán triệt các chuyên đề, nghị quyết, cử và tạo điều kiện cho cán bộ các cấp tham gia các khóa học bồi dưỡng lý luận, chính trị, phối hợp với trường Đại học Kinh tế Huế, Đại học luật, mở các lớp đại học chuyên ngành, giảng dạy cho đội ngũ cán bộ trên địa bàn huyện... Nhờ vậy năng lực hoạt động và thi hành công vụ của đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện Quảng Điền đã không ngừng nâng lên, các công việc và thủ tục hành chính được giải quyết nhanh gọn, đáp ứng với yêu cầu và nhiệm vụ của tình hình.

Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện Nghị quyết TW 7, (khóa X) về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, huyện Quảng Điền đã có kế hoạch cụ thể trong việc tạo bước tiến mạnh mẽ trong đào tạo, bồi dưỡng trí thức, căn cứ vào nhu cầu sử dụng trí thức trên từng lĩnh vực, từng địa phương, huyện Quảng Điền đã có kế hoạch để xây dựng, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng đội ngũ trí thức phù hợp, đảm bảo tính cân đối giữa cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ chuyên môn và tính đồng đều giữa các ngành, các lĩnh vực, tạo điều kiện cho đội ngũ cán bộ trí thức từ cấp huyện đến cấp cơ sở tham gia học tập. Đồng thời, huyện Quảng Điền sẽ ban hành một số quy định cụ thể về hỗ trợ, khuyến khích nhằm thu hút và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức học tập, đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực hoạt động thực tiễn. Trong đó, ưu tiên cử các bộ quản lý trong diện quy hoạch, cán bộ trẻ, đặc biệt là đội ngũ cán bộ nữ có triển vọng, năng lực hiện đang công tác tại các ban, ngành ở cấp huyện.

          Công tác quy hoạch, đào tạo cán bộ ở các xã, thị trấn đạt chuẩn theo quy hoạch và trẻ hóa, có tính lâu dài theo hướng cán bộ chủ chốt cấp xã, phường phải có trình độ đại học trở lên cũng được huyện quan tâm chú trọng, đặc biệt là cán bộ các vùng khó khăn, ven biển và đầm phá để xây dựng bộ máy chính quyền các cấp ở cơ sở ngày càng vững mạnh toàn diện. Để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ cán bộ trí thức, huyện Quảng Điền  thực hiện nhiều cơ chế, chính sách trọng dụng, đãi ngộ và tôn vinh đội ngũ trí thức, coi trọng việc phát hiện và tiến cử người tài giỏi, có đủ phẩm chất đạo đức và năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ, sử dụng trí thức đúng người, đúng việc, đúng năng lực sở trường công tác. Xây dựng môi trường và điều kiện thuận lợi cho đội ngũ trí thức hoạt động. Huyện Quảng Điền cũng đề cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ trí thức trước yêu cầu xây dựng và phát triển quê hương, đất nước, thông qua các hoạt động như: tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ trí thức về vai trò, vị trí của bản thân đối với công cuộc xây dựng quê hương, đất nước, nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện bồi đắp những phẩm chất tốt đẹp của trí thức để không ngừng phấn đấu vươn lên.

          Hiện nay, huyện Quảng Điền đang tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ trí thức, xác định công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trí thức là trách nhiệm quan trọng và thường xuyên của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, coi trọng việc phát triển đảng viên trí thức trẻ, vận động đội ngũ trí thức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” để xây dựng đội ngũ trí thức trên địa bàn huyện ngày càng vững mạnh toàn diện, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của thời đại mới./.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.162
Truy câp hiện tại 1.043