Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT THỦ TỤC TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đối với việc giải quyết thủ tục tuyển dụng công chức của UBND huyện Quảng Điền theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân.

II. PHẠM VI

 Áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết thủ tục tuyển dụng công chức với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008.

- Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ban hành ngày 15/3/2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Nghị định số 93/2010/NĐ-CP ngày 31/8/2010 của Chính phủ sửa đổi một số điều của Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

- Nghị định số 112/2011/NĐ-CP ngày 5/12/2011 của Chính phủ về công chức xã, phường, thị trấn.

- Thông tư số 06/2012/TT-BNội vụ ngày 28/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về chức trách, tiêu chuẩn cụ thể, nhiệm vụ và tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn.

- Thông tư  số 228/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

- Quyết định số 52/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh ngày 28/10/2015 ban hành quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Quyết định số 2244/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực Công chức, viên chức thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.135.507
Truy câp hiện tại 21.146