Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT 02 TTHC THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC BIÊN CHẾ
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 02 TTHC

THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 02 TTHC

THUỘC LĨNH VỰC TỔ CHỨC - BIÊN CHẾ

 

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đối với việc giải quyết 02 TTHC thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chế của UBND Quảng Điền theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của tổ chức, cá nhân.

II. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết 02 TTHC thuộc lĩnh vực tổ chức, biên chế với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện Quảng Điền.

1

Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

2

Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Nghị định số 55/2012/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28/06/2012 Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập

 

IV. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

UBND    :           Ủy ban nhân dân;

QT           :           Quy trình;

TTHC     :           Thủ tục hành chính;

ISO          :           Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

TTHCC : Trung tâm hành chính công.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

V.1. Thông tin thủ tục hành chính

TT

Nội dung

1

1.1. Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đảm bảo các điều kiện cần thiết để triển khai hoạt động của tổ chức.

1.2. Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

- Có phương án về lãnh đạo chủ chốt, sắp xếp tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, cơ sở vật chất để triển khai thực hiện quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập.

- Có phương án xử lý các vấn đề về số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan

 

2

Thành phần hồ sơ

Bản chính

Bản sao

2.1

Thủ tục thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

x

 

 

Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực (Bản chính)

x

 

 

Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập

x

 

 

Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

x

 

2.2

Thủ tục giải thể, tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập

 

 

 

a) Thành phần hồ sơ đối với giải thể đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

- Đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; (Bản chính)

- Tờ trình đề án giải thể đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập; (Bản chính)

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có). (Bản chính)

b) Thành phần hồ sơ đối với tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm:

- Đề án về tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập; (Bản chính)

- Tờ trình đề án tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập và dự thảo quyết định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập (Bản chính);

- Các văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận việc hoàn thành nghĩa vụ về tài chính, tài sản, đất đai, các khoản vay, nợ phải trả và các vấn đề khác có liên quan (nếu có) (Bản chính);

x

 

3

Số lượng hồ sơ

 

 

 

02 bộ

 

 

4

Thời gian xử lý

 

- 35 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với thành lập mới)

- 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đối với giải thể, tổ chức lại)

5

Nơi tiếp nhận và trả kết quả

 

Trung tâm hành chính công huyện

6

Phí, lệ phí

 

Không

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.553
Truy câp hiện tại 21.700