Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT 06 TTHC THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 06 TTHC

THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

QUY TRÌNH

GIẢI QUYẾT 06 TTHC

THUỘC LĨNH VỰC THI ĐUA KHEN THƯỞNG

 

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thành phần hồ sơ, lệ phí (nếu có), trình tự, cách thức và thời gian giải quyết hồ sơ hành chính đối với việc giải quyết 06 TTHC thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng của UBND huyện Quảng Điền theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và yêu cầu của cá nhân.

II. PHẠM VI

 Áp dụng đối với các cá nhân có nhu cầu giải quyết 06 TTHC thuộc lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng với thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của UBND huyện Quảng Điền:

1

Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến, Chiến sỹ tiên tiến, Tập thể lao động tiên tiến và Đơn vị tiên tiến

2

Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở

3

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề

4

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất

5

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

6

Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ 

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

- Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua - Khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

- Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng;

- Thông tư số 08/2017/TT-BNV ngày 27 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;

- Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; Thông tư 17/2015/TT-BCA ngày 04 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 40/2014/TT-BCA ngày 23 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong công an nhân dân, công an xã, bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc;

- Thông tư số 35/2015/TT-BGDĐT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Giáo dục;

- Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành kèm theo Quy chế Thi đua - Khen thưởng tỉnh Thừa Thiên Huế;

- Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ngày 10 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Quảng Điền về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng huyện Quảng Điền.

 

IV. ĐỊNH NGHĨA/ VIẾT TẮT

UBND  :         Ủy ban nhân dân;

QT                   :           Quy trình;

TTHC   :         Thủ tục hành chính;

ISO        :         Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

V.1. Thông tin thủ tục hành chính

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.136.468
Truy câp hiện tại 21.650