Tìm kiếm tin tức

 
 

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN
Ngày cập nhật 20/11/2018

 

QUY TRÌNH

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂNHUYỆN QUẢNG ĐIỀN

 

 

QUY TRÌNH

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN

 

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
 THEO TIÊU CHUẨN TCVN ISO 9001:2015

 

 

 

 

(QT-THTĐVTNNCC- 01)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Người soạn thảo

Kiểm tra

Người xem xét

Người phê duyệt

Họ và tên

Trần Duật

Phan Thị Hóa

Nguyễn Tuấn Anh

Nguyễn Đình Đức

Chữ ký

 

 

 

 

 

 

Chức vụ

Chuyên viên

Trưởng Phòng

Phó Chủ tịch

UBND huyện

Chủ tịch

UBND huyện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUY TRÌNH

QT : 12

Ngày ban hành : 30/10/2018

 

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

 HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

THỦ TỤC HỒ SƠ HƯỞNG TRỢ CẤP TIỀN TUẤT HÀNG THÁNG KHI NGƯỜI CÓ CÔNG TỪ TRẦN(Ban hành kèm theo Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Thừa Thiên Ban hành quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực ngừơi có công với cách mạng từ xã, phường, thị trấn lên huyện, thị xã, thành phố và lên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội).

I. MỤC ĐÍCH

Quy định thủ tục hồ sơ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần.

II. PHẠM VI

Áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân trong huyện làm hồ sơ hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần.

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN                      

1. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH 13 ngày 16/7/2012 cuả Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng.

2. Nghị định 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ hướng dẫn thị hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi Người co công với cách mạng’

3.Thông tư số 05/2013/TT-LĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn về hồ sơ, lập hồ sơ thực hiện chế độ ưu đãi người có công với cách mạng và thân nhân.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

UBND        :         Ủy ban nhân dân;

QT              :         Quy trình;

TTHC: Thủ tục hành chính;

ISO: Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015;

TT HCC cấp huyện: Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả.

- Người có công với cách mạng: NCCCM

- Lao động –Thương binh và Xã hội: LĐTBXH

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

V.1. Thông tin thủ tục hành chính:

Stt

Tên hồ sơ

Thể loại

1

Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (theo mẫu TT1) có xác nhận của UBND xã, thị trấn.

Kèm các giấy tờ sau:

- Trường hợp thân nhân là con dưới 18 tuổi phải có thêm bảo sao giấy khai sinh.

- Trường hợp thân nhân là con đủ 18 tuổi trở lên đang đi học phải có thêm giấy xác nhận của cơ sở giáo dục đang theo học; nếu đang theo học tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp hoặc giáo dục đại học thì phải có thêm bảo sao Bằng tốt nghiệp tryng học phổ thông hoặc giấy xác nhận của cơ sở giáo dục trung học phổ thông về thời điểm kết thực học.

 -Trường hợp thân nhân là con từ đủ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng từ nhỏ phải có thêm giấy xác nhận mức độ khuyết tật của Hội đồng xác nhận mưc độ khuyết tật.

- Trường hợp thân nhân là con đủ từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật nặng hoặc đặc biết nặng sau khi đủ 18 tuổi mà không có thu nhập hàng tháng hoặc có thu nhập hàng tháng thấp hơn 0,6 lần mức chuẩn phảo có thêm giấy xác nhận mực độ khuyết tật của Hội đồng xác nhận mức độ khuyết tật và giấy xác nhận thu nhận (theo mẫu TN) của UBND cấp xã, thị trấn.

Bản chính

 

2

Bản sao giấy chứng tử

Bản chính hoặc bản sao có  chứng thực

3

Danh sách tổng hợp

Bản chính 

4

Số lượng hồ sơ:: 01bộ

 

5

Thời gian xử lý: 20 ngày

 

6

Lệ phí:Không

 

 

V.2. Diễn giải quy trình:

Trình tự

Đơn vị thực hiện

Cách thức thực hiện

Thời gian

Biểu mẫu/
kết quả

Bước 1

Bộ phận TN và TKQ

Tiếp nhận.

-Nếu hồ sơ chưa đảm bảo, hướng dẫn cho tổ chức/công dân

- Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiến hành tiếp nhận

2 giờ

Hồ sơ

Bước 2

Chuyên viên Phòng Lao động-TBXH

Kiểm tra hồ sơ,

Nếu hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn hồ sơ trả lại bộ phận một cửa

Nếu hồ sơ đầy đủ thì thụ lý, giải quyết hồ sơ trình lãnh đạo.

66 giờ

Danh sách kèm hồ sơ

Bước 3

Lãnh đạo Phòng Lao động-TBXH

Lãnh đạo xem xét hồ sơ, ký danh sách.

8 giờ

Danh sách kèm hồ sơ

Bước 4

Phòng Lao động-TBXH

Chuyển danh sách và hồ sơ đến Sở Lao động- TBXH

82 giờ

Danh sách kèm hồ sơ

Bước 5

Phòng Lao động-TBXH

Nhận kết quả từ TTHCC tỉnh,Lưu hồ sơ; chuyển Bộ phận TN và TKQ

1 giờ

Quyết định

Bước 6

Trung tâm hành chính công

Lưu hồ sơ, trả kết quả

1 giờ

Quyết định

 

VI. BIỂU MẪU

Stt

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

1

BM-TN-TKQ-01

Phiếu tiếp nhận hồ sơ

2

BM-TN-TKQ-02

Phiếu hướng dẫn hoàn thiện bổ sung hồ sơ

3

BM-TN-TKQ-03

 

4

BM-TN-TKQ-04

 

5

BM-TT-TP-01-01

 

 

VII.  LƯU TRỮ

Stt

Tên tài liệu

Nơi lưu

Thời gian lưu

1

Quyết định trợ cấp (Mẫu TT2)

 

Phòng Lao động

 

Vĩnh viễn

2

Danh sách tổng hợp

3

 

 

 

 

 

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 18.620.317
Truy câp hiện tại 8.636