Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kho bạc Nhà nước Quảng Điền đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế-xã hội của huyện.
Ngày cập nhật 30/12/2010

             Mặc dù chỉ có 12 cán bộ, công chức, trong đó có 8 người có trình độ Đại học, 4 người có trình độ Trung cấp, phải đảm nhận tới gần 80 đơn vị giao dịch; tuy vậy, Kho bạc Nhà nước huyện đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung các khoản thu, kiểm soát các khoản chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện có hiệu quả.

             Năm 2010, là năm nhiều chế độ, chính sách trong công tác quản lý, điều hành ngân sách được thay đổi, bổ sung như chế độ kế toán, mục lục ngân sách, công tác quản lý thu ngân sách của Đảng, Nhà nước. Lãnh đạo cơ quan Kho Bạc nhà nước huyện đã kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện thu ngân sách và kiểm soát các khoản chi ngân sách. Phối hợp với các phòng, ban trong khối Tài chính kế hoạch xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể để tham mưu UBND huyện trong công tác quản lý, điều hành ngân sách. Đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tuyên truyền, phổ biến chính sách, chế độ trong công tác quản lý tài chính, công khai minh bạch trong công tác quản lý tài chính công, giao dịch với khách hàng. Thực hiện đúng theo chế độ, chính sách quản lý tài chính, đảm bảo đúng chế độ chính sách, không gây phiền hà trong công việc. Với nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị là quản lý quỹ ngân sách Nhà nước, kể cả tập trung nguồn thu và kiểm soát, thanh toán chi ngân sách; trên cơ sở kế hoạch thu ngân sách được giao, Kho bạc Nhà nước huyện đã phối hợp với Chi cục thuế tổ chức thu các khoản nộp vào ngân sách Nhà nước đảm bảo kịp thời, đầy đủ, điều tiết phân chia nguồn thu cho từng cấp ngân sách theo đúng quy định và hoạch toán cho các cấp ngân sách. Phối hợp đối chiếu số liệu thu ngân sách với cơ quan thu đảm bảo chính xác.

            Với chức năng nhiệm vụ được giao, Kho bạc Nhà nước huyện đã thực hiện tốt việc kiểm soát, thanh toán các khoản chi NSNN, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục pháp lý, tạo mọi thuận lợi cho khách hàng khi tới giao dịch với Kho bạc. Ngay từ đầu năm 2010, cán bộ, công chức trong đơn vị đã căn cứ kế hoạch, dự toán của huyện giao cho đơn vị chủ động triển khai nhập dự toán tại các đơn vị thực hiện kế hoạch năm 2010. Cán bộ từng bộ phận đã thực hiện việc kiểm soát chặt chẽ, kiểm soát các khoản chi của các đơn vị thụ hưởng theo đúng chế độ chính sách. Kiểm soát hồ sơ, chứng từ và thực hiện chi trả, thanh toán kịp thời các khoản chi đủ điều kiện thanh toán theo quy định; đồng thời xác định số chi ngân sách qua KBNN. Đơn vị đã chủ động phối hợp với phòng Tài chính-Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chi NSNN; công khai các quy trình kiểm soát chi. Chính vì vậy, công tác kiểm soát chi theo dự toán của Kho bạc đã phát huy được hiệu quả. Công tác kiểm soát, thanh toán đảm bảo thời gian, kịp thời, đáp ứng yêu cầu thanh toán chi trả, được các đơn vị sử dụng ngân sách đồng tình ủng hộ. Thông qua việc kiểm soát chi của Kho bạc đã nhắc nhở các đơn vị sử dụng NSNN có trách nhiệm hơn, chi tiêu chặt chẽ và tiết kiệm hơn, đảm bảo giữ gìn kỷ cương, kỷ luật trong việc thực hiện mục tiêu quản lý tốt NSNN. Song song với các công tác trên, việc kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản đã được KBNN triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong năm 2010, Kho bạc đã căn cứ nguồn ngân sách địa phương, phối hợp với cơ quan Tài chính trong công tác điều hành ngân sách thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản và có tính chất xây dựng cơ bản đảm bảo đúng tiến độ thời gian và chế độ chính sách theo quy định, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án chủ động giải ngân vốn đầu tư theo đúng chế độ, hạn chế được tình trạng nghiệm thu ép khối lượng để thanh toán. Trong công tác quản lý quỹ, tiền, tài sản Nhà nước tại Kho bạc nhà nước huyện luôn đảm bảo tuyệt đối an toàn. Mọi khoản thu chi tiền mặt thực hiện đúng theo quy định chế độ quản lý. Chất lượng công tác kế toán được đảm bảo, hạch toán chính xác theo mục lục ngân sách hiện hành, hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản cho các đơn vị mới đảm bảo tự chủ về tài chính. Việc cập nhật, xử lý thông tin ngày càng được chuyên môn hóa, đơn vị đã thực hiện các chương trình ứng dụng tin học, xử lý thông tin nhanh chóng, kịp thời, đặc biệt là triển khai kế hoạch thực hiện chương trình tin học vào kho quỹ, sử dụng có hiệu quả chương trình thanh toán điện tử, thực hiện đúng quy trình nghiệp vụ. Cán bộ, công chức trong đơn vị luôn tự kiểm tra và kiểm tra để phát hiện sai sót, chấn chỉnh kịp thời, nêu cao tinh thần phục vụ, chấp hành 10 điều kỷ luật của ngành.

            Không chỉ thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, Kho bạc nhà nước huyện còn thường xuyên quan tâm phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, như phong trào “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Thi nghiệp vụ thanh toán vốn đầu tư”, phong trào xây dựng cơ quan văn hóa công sở; thi tìm hiểu 20 năm xây dựng và trưởng thành của ngành KBNN Việt Nam... Thông qua các cuộc thi, mỗi cán bộ, công chức trong đơn vị đều nêu cao tinh thần trách nhiệm và đạt được những kết quả rất đáng khích lệ.

              Bước sang năm 2011, phát huy những kết quả đã đạt được, với tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thách thức, nhất định Kho bạc Nhà nước huyện sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp phát triển KT- VH - XH của huyện nhà, góp phần cùng toàn huyện xây dựng thành công huyện văn hóa và huyện nông thôn mới như nghị quyết tại Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đã đề ra.
 
                                                                                Việt Bình
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.398
Truy câp hiện tại 1.544