Tìm kiếm tin tức

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quảng Điền nâng cao chất lượng thực hiện pháp lệnh 34 về quy chế dân chủ ở cơ sở.
Ngày cập nhật 28/08/2009

Ngày 28/8/2009, Huyện uỷ Quảng Điền đã tổ chức hội nghị chuyên đề nâng cao chất lượng thực hiện pháp lệnh 34 của uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Về tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Bòn - UVTV -  Trưởng ban dân vận tỉnh uỷ, đ/c Trần Quang vinh - Phó bí thư thường trực huyện uỷ - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, đ/c Trần khánh Toàn - UVTV -  Trưởng ban dân vận Huyện uỷ, đ/c Lê Quang Ngọc - Phó chủ tịch HĐND huyện, đ/c Hồ Quang Minh - UVTV - Phó chủ tịch UBND huyện, các đ/c trong ban chỉ đạo, đại diện lãnh đạo các ban của đảng, các đ/c lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, lãnh đạo 11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Sau ngày đất nước hoà bình đến nay, phát huy truyền thống anh hùng, Đảng bộ và nhân dân Quảng Điền lại bắt tay vào chăm lo xây dựng quê hương, đặc biệt từ khi tái lập huyện đến nay, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, Đảng bộ, nhân dân huyện Quảng Điền đã đoàn kết một lòng vượt qua khó khăn, khơi dậy tiểm năng thế mạnh của một địa phương nông nghiệp, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nhằm phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đưa quê hương ra khỏi tình trạng khó khăn, đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện, cơ sở hạ tầng, giao thông thuỷ lợi, điện nước, trường học, trạm xá, được đầu tư xây dựng làm cho bộ mặt nông thôn ngày một đổi thay. Nhân dân càng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng. Có được những kết quả trên, trước hết nhờ vào sức mạnh của nhân dân và sự lãnh đạo của đảng bộ, chính quyền các cấp, mặt trận và các đoàn thể, đã thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tuân thủ phương châm:  “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

            Trong những năm qua, đảng và nhà nước đã có nhiều chủ trương chính sách mới, tình hình kinh tế xã hội huyện nhà có bước phát triển, cơ sở hạ tầng được trung ương , tỉnh, huyện và nhân dân đầu tư xây dựng. Đội ngũ cán bộ công chức từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo tiêu chuẩn, chất lượng theo quy định của pháp lệnh công chức. Xuất phát từ những đặc điểm trên nên từ khi có pháp lệnh 34 của UBTVQH  về thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn và trong hoạt động cơ quan nhà nước đã giúp cho các xã, thị trấn, hoạt động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt hơn việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân và của cán bộ công chức.

            Sau hơn hai năm  pháp lệnh 34 ban hành, vào ngày 20/4/2007, huyện Quảng Điền đã nhanh chóng triển khai trên diện rộng, bằng nhiều hình thức đã đưa nội dung của quy chế đi vào cuộc sống, thông qua cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” để lồng ghép vận động nhân dân thực hiện phương châm: “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, những vấn đề thông báo để dân biết, những vấn đề đưa ra dân bàn  để nhân dân quyết định, những vấn đề dân tham gia ý kiến, HĐND, UBND quyết định, những  việc dân giám sát kiểm tra, nhìn chung việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp uỷ, chính quyền và nhân dân đón nhận, hưởng ứng, đã và đang đi vào cuộc sống đem lại những kết quả thiết thực.

Qua hơn 10 năm triển khai thực hiện quy chế dân chủ  ở cơ sở đã thể hiện rõ "ý Đảng hợp lòng dân", được nhân dân đồng tình ủng hộ nên quy chế đã nhanh chóng đi vào cuộc sống, quá trình triển khai thực hiện quy chế dân chủ thực chất là quá trình sinh hoạt dân chủ diễn ra trên địa bàn toàn huyện, từ đó cán bộ và nhân dân đã nhận thức rõ quyền và nghĩa vụ của mình trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, an ninh quốc phòng, hăng hái đóng góp công sức xây dựng quê hương, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh.

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội, người dân đã trực tiếp tham gia góp ý kiến vào các nội dung như chuyển đổi HTX theo luật, quy hoạch sử dụng đất đai, chương trình vốn vay xoá đói giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, công khai thu chi ngân sách...các khoản người dân đóng góp được đưa ra dân bàn bạc, tự quyết định mức, đối tượng huy động, cách thức quản lý nguồn quỹ, mục đích sử dụng nên các khoản đóng góp này của dân đã mang lại hiệu quả thiết thực, phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh ở cơ sở. Trong hơn 10 năm qua người dân Quảng Điền đã đóng góp tiền của, công sức trị giá trên hàng chục tỷ đồng để xây dựng các công trình hạ tầng như nhà tình nghĩa, tình thương, trường học, nhà mẫu giáo, nghĩa trang liệt sĩ các công trình thuỷ lợi, giao thông nông thôn. Nhiều công trình cơ sở trước đây chỉ trông chờ ỷ lại vào ngân sách cấp trên tài trợ nhưng đưa ra dân bàn, dân quyết định thì triển khai nhanh gọn, dưới sự giám sát của nhân dân nên các công trình đó đều đạt chất lượng tốt, hoàn thành nhanh và hiệu quả cao, điển hình trong phong trào này là các xã, Quảng Vinh, Quảng Phước, Quảng Thành, Quảng Phú..

            Thực hiên quy chế dân chủ cũng đã có tác động tích cực trong việc xây dựng đời sống văn hoá, các nội dung của quy chế dân chủ được đưa vào quy ước làng văn hoá, trong đó, chú trọng xây dựng môi trường văn hoá trong từng gia đình, thôn xóm, cơ quan nhà nước, vận động mọi người xây dựng nếp sống văn minh, lối sống lành mạnh, bài trừ tệ nạn xã hội, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, qua đó, những nét đẹp văn hoá trong đời sống xã hội được khơi dậy và phát triển. Thực hiện quy chế dân chủ cũng đã góp phần quan trọng trong việc củng cố kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, thông qua việc triển khai, cấp uỷ chính quyền các cấp điều hành sát dân hơn, lắng nghe ý kiến chính đáng của quần chúng nhân dân trong việc xây dựng các chương trình kế hoạch mục tiêu phát triển KTXH, chính quyền cơ sở đã thay đổi phương thức và lề lối làm việc theo hướng dân chủ hoá và công khai hoá những việc cần thông báo cho dân biết, về những việc dân bàn và quyết định, về những việc nhân dân giám sát kiểm tra. Thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan còn gắn với cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả và hiệu lực hoạt động của các cơ quan nhà nước...Nhiều đơn vị đã phát huy tốt quy chế dân chủ nên nội bộ được đoàn kết, kinh tế phát triển mạnh, nhiều làng văn hoá, cơ quan văn hoá, gia đình văn hoá được hình thành có chất lượng tốt, nguồn nội lực trong dân được huy động tối đa để xây dựng cơ sở hạ tầng, xây dựng chính quyền phục vụ nhân dân được vững mạnh, an ninh trật tự thôn xóm được giữ vững, góp phần cùng lãnh đạo đưa một huyện độc canh cây lúa, sang sản xuất từng bước được toàn diện mang tính hàng hoá cao, ổn định cuộc sống .

            Kinh nghiệm bước đầu được Quảng Điền rút ra qua quá trình thực hiện quy chế dân chủ cho thấy ở nơi nào cấp uỷ đảng chính quyền có nhận thức đúng, quan tâm đúng mức, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, bảo đảm cơ chế” đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ” phát huy đầy đủ vai trò của Mặt trận và các đoàn thể , thì việc triển khai quy chế dân chủ hoàn toàn chủ dộng, theo đúng chương trình, kế hoạch và đạt kết quả cao. Để tiếp tục nâng cao chất lượng thực hiện pháp lệnh 34 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội khoá 11 về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và trong hoạt động của cơ quan, từng bước củng cố nền dân chủ XHCN trong đời sống xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định về chính trị và thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, trong thời gian tới, huyện Quảng Điền sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt về quy chế dân chủ ở cơ sở và trong các cơ quan nhà nước, đặc biệt là quán triệt sâu sắc hơn nữa pháp lệnh 34  về ban hành quy chế thực hiện dân chủ ở xã, thị trấn, nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế và phê phán, chấn chỉnh những cán bộ có biểu hiện quan liêu, xa dân, thiếu tôn trọng nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, làm lành mạnh các quan hệ xã hội, phát huy vai trò lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng, điều hành của chính quyền, vai trò giám sát của Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị, chăm lo xây dựng các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp trong sạch, vững mạnh, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện nguyên tắc, dân biết , dân bàn ,dân kiểm tra. Từ đó tạo cơ sở cho việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của huyện nhà ./.

                                                    Việt Bình

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.794.402
Truy câp hiện tại 1.545