Tìm kiếm tin tức
Quảng Điền phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại và bền vững
Ngày cập nhật 23/06/2009
Niềm vui được mùa

          Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn theo hướng hiện đại, chất lượng và bền vững là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của huyện Quảng Điền trong giai đoạn hiện nay.

Sau hơn 20 năm thực hiện đường lối đổi mới, nền nông nghiệp, nông dân, nông thôn huyện Quảng Điền đã đạt được những thành tựu khá toàn diện. Nông nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, trên địa bàn huyện đã hoàn thành công tác dồn điền đổi thửa. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ sinh học vào sản xuất nông nghiệp đã được các địa phương đẩy mạnh, hình thành được nhiều vùng sản xuất tập trung có giá trịnh kinh tế cao. Kinh tế nông thôn chuyển biến theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Các hình thức tổ chức sản xuất được đổi mới đa dạng và linh hoạt hơn, lực lượng lao động trong nông nghiệp được sắp xếp ngày càng hợp lý, giảm lao động trồng trọt, tăng lao động ngành nghề,  dịch vụ, tạo điều kiện nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh tế. Bên cạnh đó, kết cấu hạ tầng nông thôn được tăng cường đầu tư, tạo nên bộ mặt nông thôn mới có nhiều khởi sắc.

            Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện nghị quyết trung ương 7 khóa X và chương trình hành động của tỉnh ủy về xây dựng nông nghiệp, nông dân, nông thôn từ nay đến năm 2020, huyện Quảng Điền đã triển khai những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cụ thể. Trong đó đặc biệt chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, tăng cường công tác đào tạo nghề cho người lao động, đẩy mạnh ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, chuyển giao công nghệ sinh học cho nông dân nhằm xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện, theo hướng hiện đại và bền vững, sản xuất hàng hóa lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu quả và có sức cạnh tranh trên thị trường, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ - nông nghiệp - công nghiệp.

Mục tiêu đến năm 2020 được Huyện đề ra là sản lượng lương thực có hạt đạt trên 35 nghìn tấn, tốc độ tăng trưởng nông - ngư nghiệp đạt từ 6- 6,5 %, 100 diện tích gieo cấy sử dụng giống lúa xác nhận, phấn đấu đạt giá trị trên 80 triệu đồng/ ha canh tác, tăng giá trị sản phẩm chăn nuôi lên 55% giá trị, tỷ lệ lao động trong nông qua đào tạo nghề chiếm trên 50%, đẩy nhanh tốc độ cơ giới hóa trong nong nghiệp từ các khâu làm đất, vận chuyển và thu hoạch.

            Để đạt được những mục tiêu đề ra, huyện Quảng Điền đã và đang làm tốt công tác quy hoạch và quản lý, trong đó chú trọng hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội của huyện đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020, quy hoạch ngành, diện tích trồng cây công nghiệp ngắn ngày, diện tích trồng hoa màu, quy hoạch nuôi trồng thủy sản vùng nước lợ, gắn chương trình phát triển nông nghiệp, nông thôn với vùng đầm phá và khai thác thế mạnh cùng biển. Tập trung cải tạo và nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm, phát triển mạnh tổng đàn theo hướng chăn nuôi gia trại và trang trại, tăng cường công tác thú ý, phòng chống dịch bệnh, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các loại hình kinh tế hợp tác trong nông thôn, nhất là hợp tác xã nông nghiệp nhằm làm tốt công tác định hướng sản xuất, chuyển giao công nghệ mới và các khâu dịch vụ trong nông nghiêp, khuyến khích và thúc đẩy phát triển kinh tế tập thể....

Đồng thời, huyện Quảng Điền sẽ đầu tư kinh phí nâng cấp hạ tầng giao thông theo hướng đồng bộ, hiện đại, hoàn thành chương trình bê tông hóa giao thông nông thôn và giao thông nội đồng, đẩy mạnh đô thị hóa nông thôn, hình thành rõ nét trung tâm của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hệ thống thủy lợi đảm bảo chủ động tưới tiêu cho sản xuất lúa 2 vụ, trọng tâm là hệ thống thủy lợi Tây Hưng, đê Nho Lâm - Đông Lâm. Bên cạnh đó, Huyện sẽ tranh thủ nguồn lực của cấp trên để triển khai thi công công trình thủy lợi Ninh - Hòa - Đại, nạo vét các kênh, cống khắc phục tình trạng ngập úng về mùa mưa lũ.

Để nền kinh tế huyện nhà ngày càng phát triển, một trong những nội dung được huyện Quảng Điền quan tâm đó là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình xóa nhà tạm cho hộ nghèo và chương trình tái định cư dân cho nhân dân vùng đầm phá và ven sông, ven biển có nguy cơ sạt lỡ. Ngoài ra, các vấn đề xã hội bức xúc như: giải quyết việc làm, vệ sinh môi trường, nước sạch, lao động, xóa đói giảm nghèo, xây dựng hệ thống trường học, mạng lưới y tế ở cơ sở, trường dạy nghề cũng được huyện đầu tư.

            Bên cạnh đó, để tạo nên đời sống tinh thần ngày càng lành mạnh phong phú cho nhân dân, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã vận động các địa phương thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây đựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, bảo tồn, tôn tạo và phát huy có hiệu quả các giá trị truyền thống, văn hóa lịch sử của địa phương.

            Trước những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, cùng với sự nỗ lực tập trung đầu tư đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tin tưởng rằng trong tương lai, Quảng Điền sẽ là địa phương có nền kinh tế phát triển vững mạnh toàn diện, sánh vai với nhiều địa phương khác trong tỉnh và đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

                                                                               Ngọc Kim

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Truy câp tổng 10.416.221
Truy câp hiện tại 1.044