Tìm kiếm tin tức
Tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022
Ngày cập nhật 09/09/2022

Thực hiện Công văn số 188/SNV-CCHC ngày 24/02/2022 của Sở Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo định kỳ CCHC, UBND huyện báo cáo tình hình thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III năm 2022 như sau:

 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

1. Về kế hoạch cải cách hành chính (CCHC)

Thực hiện Kế hoạch số 191/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND huyện về triển khai công tác CCHC năm 2022. Đến thời điểm hiện tại đã thực hiện 35/47 nhiệm vụ trọng tâm thuộc 06 lĩnh vực của công tác CCHC, các nhiệm vụ khác sẽ hoàn thành trong năm. Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của các cấp, sự chủ động tham mưu của các cơ quan, đơn vị, địa phương, UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc và hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ những nhiệm vụ đã đề ra.

2. Văn bản đã ban hành chỉ đạo, điều hành triển khai công tác CCHC

UBND huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện các văn bản chỉ đạo, điều hành về CCHC đã ban hành trong năm 2022. Trong Qúy III năm 2022, UBND huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác CCHC 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng còn lại của năm 2022; ban hành Công văn số 1625/UBND ngày 08/7/2022 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công sở; ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện tích cực hưởng ứng tham gia Hội thi tìm hiểu trực tuyến về công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2025.

Triển khai việc điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của UBND cấp xã theo hướng dẫn của Sở Nội vụ, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 15/7/2022 để tổ chức thực hiện và đã hợp đồng với Bưu điện huyện Quảng Điền để tiến hành điều tra.

3. Về kiểm tra cải cách hành chính

Thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 12/01/2022 về kiểm tra công tác CCHC năm 2022; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 29/3/2022 của UBND huyện về kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện ý kiến chỉ đạo năm 2022 trên địa bàn huyện. Đến thời điểm hiện tại, đã tiến hành kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC và thực hiện ý kiến chỉ đạo được 03 xã, các đơn vị còn lại sẽ hoàn thành trong tháng 9 năm 2022.

4. Về công tác tuyên truyền cải cách hành chính

- Thực hiện Kế hoạch số 195/KH-UBND ngày 31/12/2021 về tuyên truyền công tác CCHC năm 2022 trên địa bàn huyện, UBND huyện đã thường xuyên chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, thị trấn tổ chức tuyên truyền, phổ biến về chương trình CCHC nhằm nâng cao nhận thức về CCHC cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác CCHC đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện; phát hiện, nhân rộng các gương tiêu biểu, cách làm hay trong triển khai thực hiện công tác CCHC. Thời gian qua, đã thường xuyên tuyên truyền về nội dung kế hoạch và thể lệ Hội thi tìm hiểu công tác CCHC giai đoạn 2022 - 2025 trong cán bộ, công chức, viên chức, qua đó đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đã tích cực hưởng ứng tham gia dự thi. Trong Quý III năm 2022, đã tuyên truyền 28 tin, 11 bài trên hệ thống Đài truyền thanh huyện về CCHC (có 12 tin, 04 bài về Hội thi CCHC) và tuyên truyền trên Trang TTĐT huyện tại chuyên mục CCHC 21 tin, bài  liên quan đến nội dung CCHC.

- Chỉ đạo Ban biên tập Trang thông tin các xã, thị trấn duy trì và nâng cao chất lượng các chuyên trang, chuyên mục CCHC, vận động sử dụng các kênh thông tin, truyền thông khác để tuyên truyền công tác CCHC.

5. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao

Trong Quý III năm 2022, UBND tỉnh giao cho UBND huyện 48 ý kiến chỉ đạo, kết quả UBND huyện đã hoàn thành 45 ý kiến chỉ đạo đúng hạn, 01 ý kiến chỉ đạo hoàn thành nhưng quá hạn, 02 nhiệm vụ quá hạn nhưng chưa hoàn thành.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC CCHC QUÝ III NĂM 2022

1. Cải cách thể chế

- Thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 21/12/2021 về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022; công tác xây dựng và ban hành VBQPPL của HĐND, UBND huyện và các xã, thị trấn trên địa bàn được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo đúng quy trình, thủ tục theo quy định của Luật ban hành VBQPPL ngày 22/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL ngày 18/06/2020 và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. Trong Quý III năm 2022, UBND huyện đã ban hành 01 VBQPPL.

- Thực hiện Kế hoạch số 188/KH-UBND ngày 30/12/2021 về phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn huyện năm 2022, trong thời gian qua UBND huyện đã tổ chức tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền bằng hình ảnh trực quan, tuyên truyền qua hệ thống Đài truyền thanh, tổ chức hội nghị tuyên truyền về Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định 112/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức và các văn bản mới liên quan đến xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Công tác kiểm tra, rà soát VBQPPL tiếp tục được triển khai thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ. UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 10/02/2022 về rà soát, hệ thống hóa VBQPPL trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022; Kế hoạch số 174/KH-UBND ngày 15/12/2021 về kiểm tra VBQPPL trên địa bàn huyện năm 2022. Trong Quý III năm 2022, đã chỉ đạo Phòng Tư pháp phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà soát, thẩm định tham mưu UBND huyện ban hành 01 VBQPPL.

2. Cải cách thủ tục hành chính (TTHC)

- Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 05/01/2022 về kiểm soát TTHC năm 2022, Kế hoạch số 08/KH-UBND 11/01/2022 về rà soát, đánh giá TTHC năm 2022, UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tiến hành rà soát danh mục TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết, chỉ đạo UBND các xã, thị trấn nghiêm túc tổ chức thực hiện các hoạt động rà soát, đơn giản hóa các TTHC. Đến nay, UBND huyện đã ban hành Báo cáo số 195/BC-UBND ngày 12/8/2022 về kết quả rà soát, đánh giá TTHC năm 2022.

- Chỉ đạo các xã, thị trấn, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện niêm yết công khai các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, UBND huyện, UBND xã trên Trang thông tin điện tử của địa phương, niêm yết tại nơi giải quyết TTHC; đồng thời khuyến khích tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác; cập nhật, cấu hình điện tử các TTHC trên phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung; chỉ đạo đảm bảo 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND xã được tiếp nhận, xử lý, trả kết quả thông qua phần mềm xử lý dịch vụ công tập trung, công khai đầy đủ các khoản phí, lệ phí, lập các biểu bảng, sổ theo dõi để cập nhật, bổ sung việc công khai các danh mục TTHC mới đảm bảo việc giải quyết TTHC theo quy định tại Quyết định số 34/2019/QĐ-UBND ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh. Trong Quý III năm 2022, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận 2475 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó giải quyết trước hạn, đúng hạn 1913 hồ sơ, trễ hạn 37 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 98,1%); 525 hồ sơ đang giải quyết, trong đó có 517 hồ sơ đang giải quyết trong hạn, 08 hồ sơ quá hạn; 100% hồ sơ đã được số hóa đầu vào và đầu ra. Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại các xã, thị trấn đã thực hiện khá nghiêm túc việc khảo sát, lấy ý kiến mức độ hài lòng của người dân đối với việc giải quyết TTHC của cán bộ, công chức.

- Kịp thời củng cố, kiện toàn nhân sự, ban hành quy chế hoạt động của Trung tâm Hành chính công và Bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại cấp xã, từ đó đã đi vào hoạt động có nề nếp; đồng thời, từng bước trang cấp trang thiết bị đảm bảo sử dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh để giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân có hiệu quả. Bên cạnh đó, chế độ chính sách của cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Hành chính công huyện và Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã đã được thực hiện đầy đủ theo Quyết định số 24/2017/QĐ-UBND ngày 04/5/2017 của UBND tỉnh.

- Tiếp tục chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Hành chính công huyện thực hiện tốt Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính và Quyết định số 43/2018/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh ban hành quy định về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh, cụ thể: Trung tâm Hành chính công huyện và UBND các xã, thị trấn đã niêm yết công khai các thông tin về địa chỉ, email, số điện thoại của cơ quan tiếp nhận, xử lý phản ánh, khiếu nại trên Trang thông tin điện tử và nơi giải quyết TTHC để cá nhân, tổ chức kịp thời phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính. Trong Qúy III năm 2022, UBND huyện không nhận được bất cứ phản ánh nào liên quan đến quy định hành chính.

3. Cải cách tổ chức bộ máy

- Trong Qúy III năm 2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định về quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn và tổ chức của Phòng Tài chính - Kế hoạch theo Nghị định 108/2020/NĐ-CP ngày 14/19/2022 của Chính phủ; sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu, quyền hạn và tổ chứcTrung tâm Dịch vụ Nông nghiệp, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện, Ban Quản lý Đầu tư và Xây dung khu vực huyện.

- UBND huyện đã quyết định thành lập, củng cố, kiện toàn 28 Ban chỉ đạo, Hội đồng, Đoàn để triển khai thực hiện các chức năng, nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

- Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ, trong Qúy III năm 2022 đã tinh giản 02 viên chức sự nghiệp giáo dục theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP đảm bảo quy định.

- Tình hình quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức đảm bảo theo chỉ tiêu biên chế được giao. Trong Qúy III, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và tuyển dụng 01 công chức cấp xã, 17 viên chức sự nghiệp giáo dục đảm bảo các quy trình và quy định của pháp luật.

- Kết quả thực hiện các quy định về phân cấp quản lý nhà nước giữa các cấp chính quyền ở địa phương đã được thực hiện tốt, đảm bảo theo quy định của pháp luật. Đã tiến hành kiểm tra phân cấp về quản lý và sử dụng viên chức theo kế hoạch.

4. Cải cách công vụ

- Tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn, thực hiện Kế hoạch số 22/KH-UBND ngày 28/01/2022 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022. Trong Quý III năm 2022, UBND huyện đã cử 27 lượt cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng; trong đó: bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo cấp phòng 07; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên 09; quản lý nhà nước ngạch chuyên viên chính 08; 01 công chức cấp huyện và 01 công chức cấp xã tập huấn nghiệp vụ chứng thực.

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc theo quy định tại Quyết định số 2022/QĐ-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh về quy định thời gian làm việc hành chính trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 26/01/2022 về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2022 trên địa bàn huyện. Từ đầu năm đến nay, đã tiến hành 04 đợt kiểm tra đột xuất đối với 10 cơ quan, đơn vị. Sau kiểm tra đã tham mưu UBND huyện chấn chỉnh tại cuộc họp UBND huyện thường kỳ, đồng thời tham mưu ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/05/2022 về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ; Công văn số 1625/UBND ngày 08/7/2022 về việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương và văn hóa công sở.

- Trong Qúy III năm 2022, UBND huyện đã quyết định bổ nhiệm 25 công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý; trong đó: bổ nhiệm mới 06, bổ nhiệm lại 15, điều động bổ nhiệm: 03, kéo dài thời gian giữ chức vụ 01. Đồng thời, cho thôi giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý 02 viên chức sự nghiệp giáo dục.

5. Cải cách tài chính công

- Tiếp tục thực hiện các quy định về quản lý tài chính - ngân sách tại địa phương theo quy định. Từ 06/6-05/9 tiến độ, thu ngân sách nhà nước của địa phương theo HĐND tỉnh giao được 164.449.936.586đ/87,400,000,000đ, đạt 138%; đã giải ngân vốn đầu tư công 37.460.000.000đ/125.009.000.000đ, đạt 29,96%.

- Kết quả thực hiện quy định về quản lý, sử dụng tài sản công: UBND huyện đã ban hành Công văn số 401/UBND ngày 25/02/2022 để đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo tình hình quản lý sử dụng tài sản công năm 2021.

- Kết quả thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập: UBND huyện đã ban hành Quyết định số 230/QĐ-UBND ngày 19/01/2022 về danh sách các cơ quan nhà nước thực hiện cơ chế tự chủ tài chính theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005; các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện cơ chế tự chủ theo Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, Nghị định số
141/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016.

6. Xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính quyền số

- Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 30/12/2021 về đẩy mạnh CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện; Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 05/01/2022 về thực hiện CCHC gắn với chính quyền số, đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền năm 2022; Chương trình số 1354/CTTr ngày 02/6/2022 về chương trình tổng thể CCHC gắn với chính quyền số, dịch vụ đô thị thông minh trên địa bàn huyện Quảng Điền giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 29/4/2022 về việc triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính đang còn hiệu lực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện giai đoạn 2022 - 2025.

- Ban hành Quyết định số 1440/QĐ-UBND ngày 06/6/2022 về Kiện toàn và đổi tên Ban Chỉ đạo Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Quảng Điền.

- UBND huyện đã tổ chức triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả họp trực tuyến với cấp trên và UBND cấp xã.

- Tiếp tục xây dựng mô hình Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh huyện trên cơ sở kế thừa, chia sẻ về hạ tầng và các dịch vụ đô thị thông minh của Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế (Trung tâm IOC tỉnh).

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Mặt tích cực

- Các văn bản triển khai thực hiện phục vụ công tác chỉ đạo điều hành CCHC năm 2022 đã được các phòng ban chuyên môn chủ động tham mưu UBND huyện ban hành cơ bản đầy đủ và kịp thời theo quy định. Đồng thời, được ký số và ban hành luân chuyển trên môi trường mạng.

- UBND huyện đã phân công cho các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tham mưu CCHC năm 2022 của huyện được cụ thể, rõ ràng.

- Kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế trong công tác tham mưu CCHC đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương; đồng thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ CCHC của địa phương.

2. Hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân

2.1. Hạn chế, khuyết điểm

- Một số cơ quan, đơn vị vẫn chưa chủ động tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản thực hiện công tác CCHC trong năm 2022.

- Việc chuyển giao và tập huấn các phần mềm dùng chung của tỉnh chưa được triển khai sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của địa phương nên khó khăn trong việc vận hành, sử dụng.

- Đội ngũ cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC tại các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chỉ kiêm nhiệm và có nhiều thay đổi, biến động nên khó khăn trong việc tiếp cận và triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, chế độ chính sách cho cán bộ, công chức phụ trách công tác CCHC chưa được quan tâm đúng mức.

2.2. Nguyên nhân

- Các văn bản phục vụ chấm điểm chỉ số CCHC hàng năm có nhiều thay đổi nên khó khăn trong việc chủ động tham mưu của các cơ quan, đơn vị. Đồng thời, việc triển khai và thực hiện các tiêu chí về chấm điểm chỉ số CCHC nhiều và phức tạp đòi hỏi phải nghiên cứu sâu rộng để tham mưu được đảm bảo.

- Việc phối hợp với các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh trong việc tổ chức triển khai, tập huấn các phần mềm dùng chung của tỉnh chủ yếu cho lãnh đạo và cán bộ, công chức liên quan đến công tác CCHC, trong khi đó đội ngũ cán bộ, công chức ở địa phương chưa được tập tập huấn các phần mềm còn nhiều, đặc biệt ở cấp xã.

- Nhiệm vụ CCHC ngày càng nhiều và phức tạp, trong khi đó việc chuyển giao nhiệm vụ CCHC cho cán bộ, công chức chưa có lộ trình; đồng thời, việc phân công nhiệm vụ CCHC ở một số đơn vị, địa phương chưa phù hợp với năng lực công tác của cán bộ, công chức.

IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÒN LẠI TRONG NĂM 2022

Để phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc triển khai thực hiện công tác CCHC, UBND huyện xác định một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đồng bộ để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra tại kế hoạch CCHC năm 2022. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền CCHC, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ năng lực chuyên môn, thái độ ứng xử cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn.

2. Tiếp tục thực hiện tốt việc quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn. Rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy và kiện toàn tổ chức của các cơ quan hành chính, các đơn vị sự nghiệp theo quy định tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 và Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đẩy mạnh việc thực hiện tinh giản theo Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị.

3. Tổ chức thực hiện điều tra, khảo sát tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn; tiến hành kiểm tra, rà soát VBQPPL.

4. Thực hiện các giải pháp để thực hiện thu ngân sách địa phương đảm bảo theo kế hoạch HĐND tỉnh giao và giải ngân vốn đầu tư công đảm bảo đúng tiến độ. Tổ chức thực hiện công tác quyết toán ngân sách trên địa bàn theo quy định.

5. Tiếp tục triển khai quy định về trách nhiệm công khai xin lỗi người dân, tổ chức khi để xảy ra trễ hẹn trong giải quyết hồ sơ TTHC; thực hiện tốt việc giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC và Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ; thực hiện nghiêm việc khảo sát mức độ hài lòng của người dân theo Quyết định số 2709/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng trong giải quyết TTHC ở các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

6. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính theo Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 26/01/2022 về kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở năm 2022; Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 18/05/2022 về tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công sở, đạo đức công vụ nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý các trường hợp vi phạm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền các cấp.

7. Hoàn thành thực hiện kiểm tra phân cấp trên các lĩnh vực: quản lý và sử dụng viên chức; ngân sách, đầu tư; đất đai. Hoàn thành kiểm tra CCHC, kiểm soát TTHC và ý kiến chỉ đạo năm 2022.

8. Tiến hành tự chấm điểm chỉ số CCHC huyện năm 2022 và thẩm định, chấm điểm chỉ số CCHC cấp xã theo phân công của Sở Nội vụ.

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT

1. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để UBND cấp xã nâng cấp trang thiết bị tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại nói riêng và phục vụ công tác CCHC nói chung.

2. Đề nghị Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục mở các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về công tác CCHC, trong đó tập trung vào công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC; rà soát, kiểm soát TTHC; triển khai ứng dụng các phần mềm dùng chung của tỉnh; việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào giải quyết TTHC.

 

Trần Viết Trọng
Các tin khác
Xem tin theo ngày