Tìm kiếm tin tức
Tình hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Hành chính công tháng 5/2022
Ngày cập nhật 30/05/2022

Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, Trung tâm hành chính công huyện tổng hợp tình hình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một của liên thông tháng 5/2022 (từ ngày 26/4/2022 đến ngày 25/5/2022) như sau:

1. Tình hình tiếp nhận, giải quyết

STT

Lĩnh vực, công việc giải quyết theo cấp

Hồ sơ nhận giải quyết

Kết quả giải quyết

Ghi chú

Tổng số

Trong đó

Hồ sơ đã giải quyết

Hồ sơ đang giải quyết

Số kỳ trước chuyển qua

Số mới tiếp nhận

Tổng số

Trả đúng thời hạn

Trả quá hạn

Tổng số

Chưa đến hạn

Quá hạn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Chứng thực

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

2

Đất đai

573

0

0

427

419

8

146

131

15

 

3

Thi đua - Khen thưởng

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

4

Hộ tịch

17

0

0

17

15

2

0

0

0

 

5

Giao dịch bảo đảm

171

0

0

166

164

2

5

4

1

 

6

Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh

8

0

0

8

8

0

0

0

0

 

7

Thành lập và hoạt động của Hợp tác xã

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

8

Người có công

5

0

0

5

5

0

0

0

0

 

9

Bảo trợ xã hội

89

0

0

78

77

1

11

8

3

 

10

Quy hoạch

13

0

0

10

7

3

3

3

0

 

11

Hoạt động xây dựng

13

0

0

13

13

0

0

0

0

 

12

An toàn thực phẩm và dinh dưỡng

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

13

TTHC liên thông lĩnh vực Người có công

24

0

0

20

19

1

4

4

0

 

14

Giải quyết chế độ BHXH

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

15

Quản lý tài sản công

3

0

0

3

3

0

0

0

0

 

16

Tài chính đầu tư

13

0

0

13

13

0

0

0

0

 

17

Đầu tư xây dựng

6

0

0

6

6

0

0

0

0

 

18

TTHC liên thông Đăng ký Hộ kinh doanh, HTX và Đăng ký mã số thuế

37

0

0

37

37

0

0

0

0

 

19

Lĩnh vực văn bằng chứng chỉ

1

0

0

1

1

0

0

0

0

 

Tổng cộng

987

 

 

818

801

17

169

150

19

 

2.Tình hình hoạt động và phối hợp giải quyết hồ sơ

- Trung tâm tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận hồ sơ của công dân, tổ chức đảm bảo theo đúng quy trình, hồ sơ được số hóa theo quy định, tạo thuận lợi trong quá trình giải quyết. Trong tháng, Trung tâm đã tích cực đôn đốc, nhắc nhỡ cũng như phối hợp với các cơ quan chuyên môn để giải quyết hồ sơ đảm bảo theo đúng thời gian. Tuy vậy, trong quá trình giải quyết hồ sơ trễ hẹn khá cao.

- Bộ phận Hỗ trợ - Giám sát thực hiện tốt việc hỗ trợ tạo tài khoản và hướng dẫn người dân đến các quầy giao dịch để liên hệ, giải quyết công việc; thường xuyên giám sát, nhắc nhở công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra, hướng dẫn bổ sung hồ sơ, tiếp nhận và hẹn trả kết quả đảm bảo đúng quy định; theo dõi, đôn đốc cơ quan chuyên môn giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian, đặc biệt là các hồ sơ sắp đến hẹn trả kết quả; ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn.

- Bộ phận Hành chính - Số hóa đã thực hiện tốt việc số hóa hồ sơ; 100% hồ sơ tiếp nhận trực tiếp tại Trung tâm được số hóa đầy đủ, đúng thành phần, danh mục hồ sơ.

- Bộ phận thu phí, lệ phí đã triển khai hướng dẫn công dân thực hiện thu phí không dùng tiền mặt, trong tháng đã thu được 363/401 hồ sơ phát sinh có thu phí, lệ phí, chiếm tỷ lệ 90,5%; Hướng dẫn, hỗ trợ công dân thanh toán thuế, tiền sử dụng đất, lệ phí trước bạ trực tuyến qua cổng dịch vụ công quốc gia… Trong tháng có 38 hồ sơ thanh toán thuế, lệ phí trước bạ, tiền sử dụng đất qua cổng dịch vụ công quốc gia.

- Việc ban hành thư xin lỗi đối với những hồ sơ giải quyết trễ hẹn, đặc biệt là các hồ sơ trễ hẹn do sự chủ quan của cơ quan chuyên môn vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc, mặc dù Trung tâm thường xuyên đôn đốc, nhắc nhỡ. Cụ thể có 17 hồ sơ giải quyết trễ hẹn nhưng không có cơ quan nào ban hành thư xin lỗi (Lĩnh vực đất đai 08 hồ sơ; Hộ tịch 02 hồ sơ; Giao dịch đảm bảo 02 hồ sơ; Bảo trợ xã hội, liên thông người có công 02 hồ sơ; Quy hoạch 03 hồ sơ; Đầu tư xây dựng 01 hồ sơ).

- Việc luân chuyển hồ sơ liên thông từ cấp xã lên huyện và ngược lại được thực hiện khá tốt. Trong tháng 5/2022, việc chuyển hồ sơ qua dịch vụ Bưu chính công ích từ Trung tâm Hành chính công huyện về cấp xã là 02 lượt và lên Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh 02 lượt, ngược lại từ cấp xã lên Trung tâm Hành chính công huyện là 40 lượt và từ Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh về Trung tâm Hành chính công huyện 02 lượt.

Kết quả giải quyết hồ sơ tháng 5/2022: có 17/818 hồ sơ đã giải quyết trễ hẹn, chiếm tỷ lệ 2,08%.

3. Kiến nghị, đề xuất

- Đề nghị các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc việc giải quyết hồ sơ đảm bảo đúng thời gian quy định, xử lý dứt điểm các hồ sơ còn tồn đọng, hồ sơ trễ hẹn,… xử lý hồ sơ trên hệ thống phần mềm, tránh tình trạng hồ sơ giấy đã xử lý đúng hẹn nhưng trên hệ thống phần mềm trễ hẹn hồ sơ.

- Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan tham mưu giải quyết thủ tục hành chính thực hiện nghiêm túc việc ban hành thư xin lỗi theo quy định đối với hồ sơ giải quyết trễ hẹn, hồ sơ xin gia hạn hoặc yêu cầu điều chỉnh, bổ sung nhiều.

- Đề nghị các cơ quan chỉ đạo thực hiện việc rà soát các thủ tục hành chính liên quan để báo cáo, đề xuất hướng giải quyết đối với những vướng mắc trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính trong thời gian qua (các trường hợp bổ sung hồ sơ; xác minh hồ sơ,…..), để Trung tâm tổng hợp, báo cáo UBND huyện.

- Đề nghị các cơ quan tạo điều kiện thuận lợi để công chức, viên chức được điều động đến Trung tâm làm việc đảm bảo thời gian, tránh gây phiền hà cho công dân, tổ chức. Trường hợp công chức phải tham gia các đoàn kiểm tra, các đợt tập huấn, đề nghị các cơ quan quan tâm bố trí công chức dự phòng đến tiếp nhận thay.

Trung tâm Hành chính công huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày