Tìm kiếm tin tức
QUY TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA
Ngày cập nhật 20/11/2018

QUY TRÌNH

HÀNH ĐỘNG PHÒNG NGỪA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

QUY TRÌNH

Mã số QT06 ISO

Ban hành lần: 01

Ngày:  30/10/2018

 

 

Hành động phòng ngừa

 
 
 

 

THEO DÕI TÌNH TRẠNG SỬA ĐỔI

Ngày tháng

Trang/Phần liên quan việc sửa đổi

Mô tả nội dung thay đổi

Lần ban hành/sửa đổi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÂN PHỐI TÀI LIỆU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN QUẢNG ĐIỀN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

QUY TRÌNH

<Hành động phòng ngừa>

(Ban hành kèm theo Quyết định số2956/QĐ-UBND ngày 30/10/2018)

 

 
 

 

 

 

 

I. MỤC ĐÍCH

Quy trình này quy định cách thức thực hiện các Hành động phòng ngừa để loại bỏ nguyên nhân gây ra các sự không phù hợp tiềm ẩn.

II. PHẠM VI ÁP DỤNG

Áp dụng cho các hoạt động trong HTQLCL của  UBND huyện Quảng Điền

III. TÀI LIỆU VIỆN DẪN

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

IV. ĐỊNH NGHĨA/VIẾT TẮT

  • HĐPN:            Hành động phòng ngừa
  • KPH:   Không phù hợp
  • Hành động phòng ngừa: Hành động được tiến hành để loại bỏ nguyên nhân của sự không phù hợp tiềm ẩn hay các tình trạng không mong muốn tiềm ẩn khác.
  • Sự không phù hợp: Sự không đáp ứng yêu cầu (của công chức, khách hàng, pháp luật, quy định của UBND huyện v..v..).
  • QMR: Đại diện Lãnh đạo về chất lượng, là thành viên trong ban lãnh đạo, được Lãnh đạo cao nhất chỉ định, trao quyền hạn để quản lý, theo dõi, đánh giá và điều phối hệ thống quản lý chất lượng, nhằm mục đích nâng cao hiệu lực và hiệu quả trong việc vận hành và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng.

- Bộ phận TNTKQ: Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả.

- Bộ phận HC-TH: Bộ phận Hành chính - Tổng hợp.

- Phòng/Ban  chuyên môn: phòng, ban chuyên môn trực thuộc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm giải quyết thủ tục hành chính theo lĩnh vực được phân công.

- TTHC: thủ tục hành chính.

V. NỘI DUNG QUY TRÌNH

TT

Trình tự

Trách nhiệm

Thời gian

Biểu mẫu/

Kết quả

1

Phát hiện sự KPH tiềm ẩn:

Ghi nhận nội dung sự không phù hợp tiềm ẩn.

Mọi cán bộ, công chức

 

QT-ISO-06/BM 01

2

Xem xét và chỉ định người chủ:

Xem xét bản chất sự KPH. Nếu đúng, chỉ định người chủ trì theo dõi HĐPN theo các bước tiếp theo. Nếu không chính xác, giải thích với người đề xuất và kết thúc

QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan

 

 

3

Điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐKP:

Người được chỉ định điều tra nguyên nhân và đề xuất HĐPN lên người có thẩm quyền

Người được chỉ định

 

QT-ISO-06/BM 01

 

4

Phê duyệt HĐKP:

Xem xét kết quả điều tra và HĐKP được đề xuất nếu đồng ý thì phê duyệt, không đồng ý chuyển trả lại người được chỉ định thực hiện lại.

QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan

 

QT-ISO-06/BM 01

 

5

Thực hiện HĐKP:

Thực hiện HĐKP theo đề xuất.

 

Người được chỉ định

 

QT-ISO-06/BM 01

6

Xem xét kết quả:

Đánh giá kết quả thực hiện HĐKP xem có loại bỏ được nguyên nhân của sự KPH và ngăn ngừa việc tái diễn. Nếu đạt, cho lưu hồ sơ theo bước tiếp theo. Nếu không đạt, mở Yêu cầu HĐKP mới và quay trở lại Bước 3.

QMR hoặc Lãnh đạo cơ quan

 

QT-ISO-06/BM 01

 

7

Lưu hồ sơ

 

Bộ phận

khắc phục

 

QT-ISO-06/BM 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI. BIỂU MẪU

TT

Mã hiệu

Tên Biểu mẫu

  1.  

QT-ISO-06/BM 01

Yêu cầu hành động phòng ngừa

 

VII. LƯU TRỮ

TT

PL

Tên hồ sơ/ phụ lục (PL)

Mã số

Thời gian lưu trữ

Bộ phận lưu trữ

  1.  

 

Yêu cầu hành động phòng ngừa

QT-ISO-06/BM 01

05 năm

 

 

 

VIII. PHỤ LỤC          

TT

Mã số

Tên biểu mẫu

  1.  

QT-ISO-06/BM 01

Yêu cầu hành động phòng ngừa

 

 

Tập tin đính kèm:
Các tin khác
Xem tin theo ngày