Tìm kiếm tin tức
UBND huyện Quảng Điền phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2017
Ngày cập nhật 08/12/2017

                Thực hiện Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016 -2020; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 15/9/2017 về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017.

                  Với mục đích: Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn huyện phải thực hiện bảo đảm dân chủ, công khai, dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các Đoàn thể và có sự tham gia của người dân, nhằm xác định đúng đối tượng. Kết quả rà soát phải phản ánh đúng thực trạng đời sống của nhân dân, tuyệt đối không bỏ sót hộ nghèo, hộ cận nghèo, không chạy theo thành tích làm sai lệch thực trạng nghèo của địa phương; đồng thời thông qua kết quả rà soát hộ nghèo để có cơ sở xây dựng kế hoạch, giải pháp giảm nghèo và thực hiện các chính sách giảm nghèo và an sinh xã hội trong năm 2018.

                Tiêu chí và chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo thực hiện theo quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg, cụ thể:

                * Các tiêu chí tiếp cận đo lường nghèo đa chiều

               - Tiêu chí về thu nhập:

              + Chuẩn nghèo: 700.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 900.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

              +Chuẩn cận nghèo: 1.000.000 đồng/người/tháng ở khu vực nông thôn và 1.300.000 đồng/người/tháng ở khu vực thành thị.

              - Tiêu chí mức độ thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản:

             + Các dịch vụ xã hội cơ bản (05 dịch vụ): y tế; giáo dục; nhà ở; nước sạch và vệ sinh; thông tin.

              + Các chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt các dịch vụ xã hội cơ bản (10 chỉ số) bao gồm: tiếp cận các dịch vụ y tế; bảo hiểm y tế; trình độ giáo dục của người lớn; tình trạng đi học của trẻ em; chất lượng nhà ở; diện tích nhà ở bình quân đầu người; nguồn nước sinh hoạt; hố xí/nhà tiêu hợp vệ sinh; sử dụng dịch vụ viễn thông; tài sản phục vụ tiếp cận thông tin.

              * Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo

              - Hộ nghèo:

             + Khu vực nông thôn: Là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

              Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 700.000 đồng trở xuống;

              Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

             + Khu vực thành thị: Là hộ đáp ứng một trong hai tiêu chí sau:

              Có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ đủ 900.000 đồng trở xuống;

              Có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiết hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.

               - Hộ cận nghèo:

               Khu vực nông thôn: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

              Khu vực thành thị: Là hộ có thu nhập bình quân đầu người/tháng trên 900.000 đồng đến 1.300.000 đồng và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ  thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.

             * Đến nay, qua kết quả điều tra, rà soát tại các xã, thị trấn, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2612/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 về phê duyệt danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017, cụ thể:

           - Tổng số hộ dân: 25.781 hộ.

           + Tổng số hộ nghèo: 2.374 hộ, chiếm tỷ lệ: 9,21%.

           + Tổng số khẩu nghèo: 5.319 khẩu.

           + Tổng số hộ cận nghèo: 2.041 hộ, chiếm tỷ lệ: 7,92%.

           + Tổng số khẩu cận nghèo: 6.891 khẩu.

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày