Tìm kiếm tin tức
Chuyển đổi số >> Kinh tế số
Ngày 30/5/2022, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 654/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển bưu chính đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 với mục tiêu phát triển bưu chính thành một trong các...
Ngày 01 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND về việc triển khai chương trình chuyển đổi số, phát triển chính quyền số và dịch vụ đô thị thông minh huyện Quảng Điền năm 2021  
Ngày 07 tháng 10 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1798/UBND về việc triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 28 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1750/UBND về việc triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 17 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Công văn số 1681/UBND về việc triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 20 tháng 9 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Giấy mời số 191/GM-UBND về việc hướng dẫn triển khai “Thẻ kiểm soát dịch bệnh”  
Ngày 28 tháng 6 năm 2021, UBND huyện Quảng Điền ban hành Kế hoạch số 121/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số dịch...
Xem tin theo ngày